שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' השכרת נכס ברמת גן הדפס   חזור >>
נושא:

בשכרת נכס לציבור ברח' עוזיאל ברמת גן

תאריך הזנה:14/04/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
07/05/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:השכרת נכס לציבור ברחוב עוזיאל 114-116 (פינת סמטת יפתח 8) רמת גן , כ-45 מ"ר בקומת קרקע בחזית הבניין. 2. המעוניינים לשכור הנכס האמור, יעבירו הצעה על גבי "טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז" לפקס שמספרו 076-8872514, עד לתאריך 7.05.2019 בשעה 12:00. 3. חברת הדואר נכונה לשלם דמי תיווך ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996. 4. דוגמת חוזה השכרה ו"טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז" ניתן להוריד באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il. 5. לבירורים, ולתיאום סיור בנכס המוצע להשכרה ניתן לפנות לגב' אתי שמש בדוא"ל @postil.cometis , טלפון: 076-8871545 6. הנכסים יושכרו במצבם הנוכחי (AS IS) ועל המתעניינים לבדוק באופן עצמאי כל נתון משפטי, תכנוני, סטטוטורי, ביצועי, תפעולי, עסקי או אחר בנוגע לנכסים, הרלוונטיים, לצורך הגשת הצעה. 7. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמציעים וחברת דואר ישראל תהא רשאית לדחות את כל ההצעות או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הערות:
איש קשר:אתי שמש בדוא"ל @postil.cometis , טלפון: 076-8871545
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מסמכי הצעה להשכרת נכס ברמת גן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 18-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר