שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 152250 הדפס   חזור >>
נושא:

רכישה מיגון ודיגום של משאיות שישמשו כדואר נע

תאריך הזנה:19/03/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
03/09/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
70,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:שימו לב: המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-3.9.2019
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים באופן מצטבר בכל דרישות הסף הבאות: 1. כלי הרכב המוצעים בידי המציע עומדים בסעיפים הבאים המפורטים במפרט הטכני כמסומן בנספח א'1 לחוזה ההתקשרות: 1.1 סעיף 4 (כולל תתי הסעיף) - מאפייני המשאית, שלדה ועומסים מותרים. 1.2 סעיפים 7.1, 7.3, 7.4 - מידות נדרשות. 1.3 סעיפים 10.1, 10.2, 10.4 - מנוע ותיבת הילוכים. 1.4 סעיף 13.1 - תצורת קבינה. 2. למציע רישיון ייבוא רכב מאת הרשות המוסמכת לייבוא ורישיון יבואן ישיר מאת המנהל במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לכלי הרכב המוצעים על ידו בהתאם לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו - 2016. 3. לרשות המציע לפחות 4 מוסכים בעלי רישיון על פי הדין למתן שירותי תחזוקה ותיקונים לכלי הרכב הפרוסים בפריסה כדלהלן: 3.1 לפחות מוסך אחד באזור צפון - מחדרה (כולל) וצפונה; 3.2 לפחות מוסך אחד באזור המרכז - בין חדרה (לא כולל) לאשדוד (לא כולל); 3.3 לפחות מוסך אחד באזור הדרום - מאשדוד (כולל) ודרומה; 3.4 לפחות מוסך אחד באזור ירושלים (ברדיוס (מרחק אווירי) של עד 30 ק"מ מירושלים). 4. הקבלן המוצע בידי המציע לביצוע מיגון כלי הרכב (להלן - "קבלן המיגון") עומד בדרישות הסף הבאות: 4.1 לקבלן המיגון רישיון תקף לייצור מוצרי תעבורה על פי עיסוק 0668 - התקנת התקנים מיוחדים לרכב ייעודי על פי ממ"ת 544.96. 4.2 במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ביצע קבלן המיגון התקנת מיגון בתא נהג (כקבלן ראשי או כקבלן משנה) ב-3 משאיות לפחות בתצורת קבינה מעל מנוע. 4.3 קבלן המיגון מפעיל לפחות ניידת שירות אחת למתן שירותי תיקונים ברחבי הארץ ומרכז שירות אחד לפחות למתן שירותי תיקונים ותחזוקה למיגון. 4.4 מערכת ניהול האיכות של קבלן המיגון עומדת בדרישות התקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה - SGS). 5. הקבלן המוצע בידי המציע לביצוע דיגום מרכב כלי הרכב (להלן - "קבלן הדיגום") עומד בדרישות הבאות: 5.1 לקבלן הדיגום רישיון תקף מאת משרד התחבורה לבניית מרכבים פתוחים/סגורים לרכב משא עפ"י ת"י 4331 חלק 1. 5.2 קבלן הדיגום מעסיק מהנדס אחד לפחות הרשום בפנקס המהנדסים שמנהל משרד העבודה והרווחה, בענף הנדסת מכונות, אשר הינו בעל וותק של לפחות 3 שנים לפחות בתחום דיגום מרכבים. 5.3 במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ביצע קבלן הדיגום (כקבלן ראשי או קבלן משנה) דיגום לחפ"ק ו/או ניידת ו/או משרד על גבי 3 רכבים מסחריים ו/או משאיות עם מרכב סגור לפחות. 5.4 קבלן הדיגום מפעיל מרכז שירות אחד לפחות למתן שירותי תחזוקה ותיקונים לדיגום. 5.5 מערכת ניהול האיכות של קבלן הדיגום עומדת בדרישות התקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה - SGS). 6. מובהר בזאת כי ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. 7. מובהר בזאת כי על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף שבסעיפים2 ו-3 לעיל . על קבלן המיגון בעצמו לעמוד בכל דרישות הסף המנויות בתתי סעיף 4. על קבלן הדיגום בעצמו לעמוד בכל דרישות הסף המנויות בתתי סעיף 5. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, קבלן המיגון וקבלן הדיגום, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור בהם באופן כלשהו. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל 13.8.19 בשעה 12:00 תוקף הערבות נדחה ל 10.10.19
איש קשר:גדי טולדנו, מנהל רכב ותחבורה בדוא"ל: gadit@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872840).
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: 152250 חוזה.pdf ו  152250 מפרט טכני.pdf ו  152250 מכרז.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 17-19 בערבית.pdf  פרסום 19-19(2) בערבית.pdf  152250 - טופס הצעה כספית מתוקן ליום 27.8.19.pdf
טפסי תוספת: 152250 עדכון.pdf  152250 מענה לשאלות.pdf  152250 מענה לשאלות נוספות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר