שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 151928 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי ייעוץ בתכנון תהליכי עבודה והתייעלות בחטיבת שרשרת האספקה

תאריך הזנה:07/03/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/04/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:_24/3/19) הועלו 2 קבצים חדשים
תנאי סף:במהלך השנים 2013 - 2018 סיפק המציע שירות ייעוץ בתחום ניתוח תהליכי עבודה והתייעלות ל-3 לקוחות לפחות שכל אחד מהם העסיק (בזמן מתן השירותים) לפחות 500 עובדים. 2. המציע יציע לצורך מתן השירותים ראש צוות אשר יהיה מנהל השירותים ואשר עומד בדרישות שלהלן: (1) בעל תואר ראשון לפחות (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול ממוסד להשכלה גבוהה המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. (2) בעל ותק וניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ ארגוני ו/או תפעולי, בשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 3. נוסף על ראש הצוות האמור יציע המציע לצורך מתן השירותים 3 אנשי צוות, אשר כל אחד מהם עומד בדרישות שלהלן: (1) בעל תואר ראשון (B.Sc.) לפחות בהנדסת תעשיה וניהול ממוסד להשכלה גבוהה המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. (2) בעל ותק וניסיון של 2 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ ארגוני ו/או תפעולי, בשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. מומלץ מאד להשתתף בסיור המציעים שיתקיים במרכז המיון במודיעין ביום ב' 18.3.2019 בשעה 8.30 בבוקר . יש להירשם מראש אצל מר צביקה דיאמנט, באמצעות דוא"ל: zvikad@postil.com או בטלפון 076-8870036, 054-2888126. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:הועלו מסמכי מכרז מתוקנים(18/3/19). הועלו פרוטוקול ומצגת מכנס המציעים (20.3.19)
איש קשר:צביקה דיאמנט, באמצעות דוא"ל: zvikad@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8870036).
ענף:כללי; יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז 151928 מתוקן.pdf ו  חוזה 151928 מתוקן.pdf ו  מכרז 151928 נספח א מתוקן.pdf ו  מכרז 151928 נספח 4.docx ו  מכרז 151928 קובץ תשובות 2.pdf
טפסי עדכונים: פרוטוקול סיור מציעים לבחינת תהליכי עבודה במיון בחטיבת שרשרת האספקה מיום 18.3.pdf  מצגת לכנס מצעים- עבור מכרז תהליכי עבודה והתייעלות שרותי מיון ארציים 18.3.2019.pdf
טפסי תוספת: פרסום 16-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר