שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 152539 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי ייעוץ להכנת תכנית אב למחשוב

תאריך הזנה:07/03/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/04/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:פורסמו הבהרות 27/3/19
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ לגופים וארגונים בתחום תכנון אסטרטגי (תכנית אב) של צורכי מערכות מידע. 2. במהלך השנים 2014 - 2019 סיפק המציע שירות ייעוץ בתחום הכנת תוכנית אב למחשוב (כאשר הכנת התוכנית כבר הסתיימה ותוצרי הייעוץ נמסרו למזמין), ל-3 לקוחות לפחות שכל אחד מהם העסיק (בזמן מתן השירותים) לפחות 500 עובדים. 3. במהלך כל אחת מן השנים 2015, 2016 ו- 2017 היה למציע מחזור כספי בשיעור של לפחות 1 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). 4. המציע יציע לצורך מתן השירותים ראש צוות אשר יהיה מנהל השירותים ואשר עומד בדרישות שלהלן: 5. לראש הצוות המוצע למתן השירותים ותק וניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ בתחום אסטרטגיית IT. 6. במהלך השנים 2014 - 2019 ניהל ראש הצוות המוצע למתן השירותים מתן שירותי ייעוץ בתחום הכנת תוכנית אב למחשוב (כאשר הכנת התוכנית כבר הסתיימה ותוצרי הייעוץ נמסרו למזמין), ל-3 לקוחות לפחות שכל אחד מהם העסיק (בזמן מתן השירותים) לפחות 500 עובדים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עודכן , ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום שני 25.3.2019
איש קשר:אייל יצחק, באמצעות דוא"ל: eyal_itchak@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888891).
ענף:יועצים / מחקרים; מחשוב/ ענא
טפסי המכרז: מכרז 152539.pdf ו  חוזה 152539.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 16-19 בערבית.pdf  תשובות הבהרהלמכרז 152539.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר