שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 2/2019 ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

ארגון טיולים ונופשונים לחו"ל לשנת 2019 לעובדי חברת הדואר

תאריך הזנה:27/02/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
25/03/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
40,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. בעלי ניסיון בענף תיירות יוצאת, שעבדו במשך 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז, וביצעו בתקופה זו 3 פרויקטים, לפחות, עם 100 משתתפים בכל פרויקט לפחות . - לקבלת פרטים נוספים – יש לפנות לגברת דליה נתנאל טלפון: 076-8872022, בתחום הרווחה של חברת דואר ישראל בע"מ, ברח' יפו 23, ירושלים, בימים א' – ה' בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד. - הגשת ההצעות תהיה עד המועד האחרון המפורט בטבלה שלעיל בשעה 12:00 לתיבת המכרזים בתחום הרווחה של החברה, ברח' יפו 23 ירושלים.
הערות:
איש קשר:דליה נתנאל באמצעות דוא"ל: dalian2@postil.com עד לתאריך 14.3.2019 עד השעה 12:00.
ענף:תיירות / נופש
טפסי המכרז: מכרז טיולים ונופשונים לחול 2019.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 15-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר