שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 150725 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס בשוהם

תאריך הזנה:31/01/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/02/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף : הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים:: - למציע אישור מרשויות התכנון והבניה בדבר יעוד הנכס המוצע והתאמתו לשימוש המפורט המכרז וזאת לא יאוחר ממועד הגשת ההצעות. - המציע מתחייב למסור את החזקה בנכס לחברת הדואר כאשר הנכס עומד בדרישות החלק הכללי ופרק א' של המפרט הטכני (נספח מס' 1). חברת דואר ישראל בע"מ (להלן-חברת הדואר) מעוניינת לשכור, לתקופה של 10 שנים עם אופציה של עד 10 שנים נוספות לכל היותר, נכס בשטח של כ- 125 מ"ר נטו בשוהם, אשר ישמש כיחידת דואר (להלן: "הנכס"). השטח יוכל להיות קטן בעד 15% מהשטח המבוקש בהזמנה זו. הנכס יהיה זמין למסירת החזקה בו לחברת הדואר לא יאוחר מ-3 חודשים מיום הגשת ההצעה. במקרה שעבודות ההתאמה תעשנה ע"י המשכיר יימסר הנכס לשוכר לא יאוחר מ-6חודשים מיום הגשת ההצעה. וועדת המכרזים רשאית על פי תנאי המכרז לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות ואף רשאית לדון בהצעה בשטח השונה עד האחוז מן השטח המבוקש, המפורט עבור כל יחידת דואר לעיל. הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז. את המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il , לקבלת פרטים נוספים - יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד. חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
הערות:המועד האחרון להגשת הצעות נדחה, המועד החדש 26.2.19
איש קשר:יצחק שירזי מתחום הנכסים של חברת הדואר בדוא"ל izaks@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז 150725.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 11-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר