שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 150488 הדפס   חזור >>
נושא:

הקמת מאגר ספקים לעבודות חשמל ומתח נמוך ליחי' הדואר ברחבי הארץ

תאריך הזנה:30/01/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/02/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
5,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס הקבלנים ובעל רישיון תקף בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 בסיווג א(1)160 לפחות. 2. המציע מעסיק 3 חשמלאים לפחות בעלי רישיון תקף של חשמלאי מוסמך וחשמלאי אחד לפחות בעל רישיון תקף של חשמלאי ראשי, שלכל אחד מהם (לכל אחד מ- 4 החשמלאים כאמור) וותק של 3 שנים לפחות ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בתחום עבודות חשמל. 3. במהלך השנים 2016 - 2018 סיפק המציע שירותי תחזוקה ואחזקה בתחום חשמל ומתח נמוך לשני ארגונים לפחות בהיקף של 50 קריאות שירות בשנה אחת לפחות לכל אחד משני לקוחות לפחות.
הערות:
איש קשר:שמוליק בכר, דוא"ל: shmulikb@postil.com
ענף:חשמל /תאורה
טפסי המכרז: מכרז 150488.zip
טפסי עדכונים: פרסום 9-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר