שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 150184 הדפס   חזור >>
נושא:

מתן שירותי התאוששות מאסון והמשכיות עסקית במודל שירות (DRaas) הכוללים, בין היתר, שירותי תשתיות כשירות (IaaS), שירותי גיבוי כשירות (BaaS) ושירותי אירוח (Hosting) (תוך ניהול מו"מ)

תאריך הזנה:02/01/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
12/03/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
300,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך 3 האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע בישראל שירותי התאוששות מאסון במודל שירות (DRaaS)במשך תקופה של שנה אחת לפחות לכל אחד מ-2 (שני) לקוחות לפחות בהיקף של 20 שרתים לפחות לכל לקוח. 2. לרשות המציע כלי לביצוע רפליקציה המאפשר עמידה ב- Recovery Point Objective של 15 דקות לפחות (RPO<=15 Min). 3. תמיכה ב- Hypervisor של חברת Vmware. 4. הטכנולוגיה במתקן האירוח המוצע מאפשרת קישור של האתר הראשי של הלקוח מקבל השירותים לשירותי הענן בתווך Layer 2, תוך ייצוג של כל ה – VLANים של הלקוח, ללא דרישה לשינוי ו/או התאמות באתר הראשי של הלקוח. 5. הפתרון המוצע בידי המציע למתן שירותי התאוששות מאסון במודל שירות (DRaaS) אינו תלוי ביצרן חומרה מסוים. 6. מתקן האירוח המוצע למתן השירותים נמצא בשטח מדינת ישראל. 7. מתקן האירוח המוצע למתן השירותים נמצא במרחק שמעבר ל- 10 ק"מ (רדיוס אווירי) מהעיר מודיעין. 8. המציע מספק שירותי התאוששות מאסון במודל שירות (DRaaS)באופן ישיר ולא באמצעות תשתיות ענן המופעלות בידי אחר. 9. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב-16/1/2019 בשעה 10:00 בכניסה הראשית (לובי) בבית המיון, בדרך ההגנה 137 בת"א.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 12.3.2019 בשעה 12:00
איש קשר:
ענף:אינטרנט; מחשוב/ ענא; תוכנה; תקשורת
טפסי המכרז: 150184 מכרז.pdf ו  150184 חוזה.pdf ו  150184 מפרט דרישות.pdf ו  150184.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 1-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מכרז 150184 - מפל ניקוד האיכות.xlsx  דואר - מכרז DR - כנס ספקים.pptx  150184 - מפרט טכני מתוקן 23.1.19.docx  מכרז 150184 - מענה לשאלות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר