שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 149109 הדפס   חזור >>
נושא:

שידרוג המעליות בבית הדואר בבאר שבע

תאריך הזנה:19/12/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
15/01/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס הקבלנים, בקבוצת סיווג ב' (1) לפחות, ענף מעליות ומדרגות נעות (180), בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988. 2. למציע רישיון בתוקף להתקנת מעליות על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד - 1984. 3. המציע מפעיל, בעיר באר שבע או במרחק שאינו עולה על 50 ק"מ מהעיר באר שבע, סניף למתן שירותי תחזוקה למעליות הכולל מחסן לחלקי החילוף הנדרשים לתחזוקת מעליות. 4. המציע מעסיק לפחות 3 עובדים בעלי תעודת מעליתן בתוקף מאת משרד הכלכלה והתעשייה, שלכל אחד מהם ניסיון בתחום המעליות של 5 שנים לפחות, ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 5. מערכת ניהול האיכות של המציע עומדת בדרישות התקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידי המציע אישור (תעודה) בתוקף על עמידת מערכת ניהול האיכות שלו בדרישות התקן כאמור מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, SGS - ג'סקו החברה הכללית להשגחה). 6. השתתפות חובה בסיור מציעים שייערך ב 26.12.2018 בשעה 11:00 בכניסה לבית הדואר, שד. רגר 9 בבאר שבע במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-15/1/19.
איש קשר:קטריוס עמיר, המהנדס הראשי, בדוא"ל: amirk@postil.com.
ענף:מעליות
טפסי המכרז: 149109.pdf ו  מפרט 149109.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 87-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר