שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 142016 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת נכס בשד' תל-חי 64 בקרית שמונה

תאריך הזנה:16/12/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
07/01/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:על-פי שיקול-דעתה של חברת הדואר יתכן ויערך הליך תחרותי נוסף במתכונת של התמחרות בהשתתפות כל ו/או חלק מהמציעים שיכול ותכלול מספר סבבים של העלאות מחיר במדרגות של 10,000₪, שתחל במחיר הגבוה ביותר שיוצע במסגרת ההצעות שיוגשו . על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס לרבות שטחו המדויק, מצבו הפיסי ואפשרויות הניצול של הנכס ואת כל המגבלות והתנאים האחרים החלים על הנכס לרבות בנושאי רישוי, תכנון ובניה, היטלים, אגרות וכיו"ב, ואין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו זו. הנכס יימכר במצבו AS IS . הצעה לרכישת הנכס המוצע למכירה יש להגיש על-גבי טופס הצעה, בצרוף "נוהל מכרז" בצרוף "טופס פרטי מציע", והסכם מכר על כל נספחיו, על כל המסמכים להיות חתומים ע"י המציע. את המסמכים הנ"ל ניתן להוריד מאתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il/mihrazim.nsf/logistics?openform על המציע לצרף כערבות מכרז, ערבות בנקאית בנוסח המצורף לטופס ההצעה לרכישת הנכס, בסכום הנקוב בעמודת "סכום ערבות המכרז" של הטבלה דלעיל. הצעות שתוגשנה ללא ערבות כאמור, ושלא ערוכות בהתאם להוראות כאמור, תיפסלנה על הסף. חברת דואר ישראל איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, כמו כן לא ישולמו דמי תיווך. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמציעים וחברת דואר ישראל תהא רשאית לדחות את כל ההצעות או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על המציעים להתעדכן, מעת לעת, בתקופת פרסום הנכס הנ"ל למכירה, באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל טרם הגשת הצעתם ולבדוק אם פורסמו שאלות הבהרה ותשובות עליהן. כמו כן, על המציעים להדפיס את קובץ התשובות, ככל שניתנו, לחתום עליו ולצרפו למסמכי ההצעה. על המציעים לוודא את מועדי הסיורים המצוינים בטבלה דלעיל יום לפני מועד כל סיור, באתר האינטרנט הנ"ל. על המציע במכרז לשלשל את הצעתו במעטפה סגורה, לתיבת המכרזים המצויה במשרדי ההנהלה של חב' דואר ישראל ברח' ההגנה 137 תל-אביב עד לא יאוחר מיום ב' כט' בחשוון תשע"ט, 7/01/2019 בשעה 12:00_ (להלן: "מועד סגירת המכרז"). אין לשלוח הצעה בדואר. לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות אל גב' אתי שמש בטל' 076-8871545, או בדוא"ל:etis@postil.com . שאלות הבהרה ניתן לשלוח אל חב' דואר ישראל לידי אתי שמש, בדוא"ל: etis@postil.com עד לא יאוחר מיום 31-12-2018 בשעה 12:00.
הערות:
איש קשר:etis@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: מכרז 142016.pdf ו  פרסום 85-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר