שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 147148 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי הדפסה ועיטוף מסמכים עבור לקוחות בנק הדואר

תאריך הזנה:29/11/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
18/12/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי הדפסה ועיטוף במעטפיות בהיקף של לפחות 2 מיליון דברי דואר לכל אחד מ- 3 לקוחות לפחות, שאחד מהם לפחות הינו בנק (לרבות בנק הדואר). 2. למציע יכולת לבצע תהליכי שידור קבצים וקבלת קבצים באמצעות כספת דיגיטלית Cyber Ark)) לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז. 3. המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015, ובידו אישור/תעודה בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גוף מסמיך בפועל בארץ כגון, מכון התקנים הישראלי, IQC המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה SGS. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:גב' רויטל מזרחי, מנהלת מדור כלכלה ופיננסיים בבנק הדואר באמצעות דוא"ל: revital_mi@postil.com (טל' לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8872422).
ענף:דפוס וטפסים / נייר ומוצריו
טפסי המכרז: מכרז 147148.pdf ו  מפרט אפיון לשירותי הדפסה ועיטוף.pdf ו  ארגון פני המעטפה למכרז עיטוף.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 83-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר