שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 5/2018 ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

ביטוח שיניים לעובדי החברה ובני משפחותיהם (עם ניהול מו"מ)

תאריך הזנה:28/11/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/12/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
200,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:פורסם קובץ תשובות נוסף _16/12/18)
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע הינו חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון בתוקף לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר לעסוק בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוז. 2. במהלך כל שלושת השנים האחרונות למציע יש לפחות 25 אלף מבוטחים בביטוחי שיניים קבוצתיים מסוג הביטוח הרפואי נשוא מכרז זה, כאשר מתוכם לפחות 3 גופים המונים לא פחות מ-3000 מבוטחים כל גוף. כאשר לפחות לגוף אחד מגופים אלו תהיה פריסה ארצית.
הערות:שימו לב: פורסמו 5 קבצי תשובות ועידכונים למכרז. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-18.12.18.
איש קשר:ציון אליטוב, בדוא"ל: zione@postil.com
ענף:ביטוח / שמאות
טפסי המכרז: מכרז ביטוח שיניים.pdf ו  הסכם ביטוח שיניים למכרז.pdf ו  מפרט טיפולים למכרז ביטוח שיניים.pdf ו  פוליסה למכרז ביטוח שיניים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 82-18 בערבית.pdf
טפסי תוספת: תשובות לשאלות מכרז ביטוח שיניים 5-2018.pdf  נוסח ערבות מתוקן למכרז ביטוח שיניים 5-2018.pdf  מחירון סופי למכרז ביטוח שיניים 5-2018.pdf  דוח מידע לבעל הפוליסה - מכרז ביטוח שיניים 5-2018.pdf  הסכם ביטוח שיניים קודם של דואר ישראל.pdf  תשובות לשאלות מכרז ביטוח שיניים 16.12.18.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר