שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 149068 הדפס   חזור >>
נושא:

מערכי מסועים לשינוע דברי דואר במרכז המיון במודיעין

תאריך הזנה:13/11/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
11/12/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:למציע אשר מציע מסוע/ים מתוצרתו: 1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ייצר והתקין המציע בישראל לפחות 3 מסועים ממונעים לשינוע/מיון חבילות/קרטונים/פריטים, במחסנים, מפעלים או בחקלאות, כאשר אורך כל מסוע הינו 50 מטר לפחות. 2. בכל אחת מן השנים 2016 ו- 2017, היה למציע מחזור כספי בהיקף של לפחות 7 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. למציע אשר מציע מסועים מתוצרת יצרן מסועים מחוץ לישראל: 1. המציע מורשה בידי יצרן המסועים לספק את המסועים בישראל. 2. בכל אחת מן השנים 2016 ו- 2017, היה למציע מחזור כספי בהיקף של לפחות 3 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. 3. בכל אחת מן השנים 2016 ו- 2017, היה ליצרן המסועים שמתוצרתו מוצעים המסועים, מחזור כספי בהיקף השווה לסך של 1.9 מיליון דולר (ארה"ב). 4. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ייצר והתקין, יצרן המסועים שמתוצרתו מוצעים המסועים, לפחות 3 מערכי מסועים ממונעים לשינוע/מיון חבילות/קרטונים/פריטים, במחסנים, מפעלים או בחקלאות, כאשר אורך כל מערך כאמור הינו 50 מטר לפחות. לכל המציעים: השתתפות חובה בסיור מציעים שיערך ב- 22.11.2018 בשעה 10:30 בכניסה למרכז המיון הרכס 21 במודיעין. מציעים שהשתתפו בסיור הקודם שנערך בנושא – פטורים מההשתתפות. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:הועלו איפיון דרישות ושרטוט חשמל (22/11/18). הועלו 4 קבצים (28/11/18) המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 11.12.2018
איש קשר:עמיר קטריוס - המהנדס הראשי, בדוא"ל: amirk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276).
ענף:כללי; אחסון / גניזה; מוצרי מתכת; מכונות - כללי; מעליות; נגרות /מסגרות
טפסי המכרז: מכרז 149068.pdf ו  מתחם מיון.dwg ו  איפיון דרישות מכרז 149068.pdf ו  שרטוט מערך חשמל ובקרה מכרז 149068.pdf ו  חוזה מתוקן.מסועים מרכז מיון .pdf ו  כתב כמויות מסועים מרכז מיון. באנגלית.xlsx ו  149068 כתב כמויות.xlsx ו  פרוטוקול כנס מציעים מכרז 149068 - תכנון, אספקה ותחזוקה של מערך שינוע למערך המיון לדואר פנים ארצי.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 79-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר