שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 146826 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת הנכס ברח' ההגנה 137 בתל אביב

תאריך הזנה:06/11/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
25/02/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,500,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:דרישות סף 1. רשאים להשתתף במכרז מציעים, יחיד או תאגיד, המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. במקרה והמציע מאוגד לפי חוקי מדינה שאינה מדינת ישראל, יש להמציא תעודה שוות ערך ממדינת מוצאו מתורגמת לעברית, ומאושרת ע"י נוטריון. ידוע למציע, כי ככל שהוא ו/או מי מבעלי מניותיו "נתין זר", כהגדרת מונח זה ברשות מקרקעי ישראל, עליו לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חברת הדואר במקרקעין, והוא מתחייב לעשות כן ולמלא אחר כל התנאים שידרשו ממנו לצורך כך, בעצמו על חשבונו ועל אחריותו, והוא לא יבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד חברת הדואר בכל מקרה בו רשות מקרקעי ישראל תתנה ו/או תסרב להעברת הזכויות כאמור. 2. ההצעה יכולה להיות מוגשת על ידי מספר תאגידים ו/או יחידים (אך בכל מקרה לא יותר משלושה) (להלן: "הצעה משותפת"), בכפוף לעמידת כל אחד מהיחידים ו/או התאגידים הנ"ל (להלן: "יחידי המציע") בדרישות הסף המפורטות לעיל ולהלן. הוגשה הצעה משותפת, יחויבו כל אחד מיחידי המציע כלפי חברת הדואר, ביחד ולחוד. למען הסר ספק, במקרה של הצעה משותפת, ייחתמו כל מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי כל אחד מיחידי המציע. על יחידי המציע לציין במסמך ג' – הצעה לרכישת הנכס את חלקו היחסי של כל יחיד במקרקעין. ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. אם לא יצוינו החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בחלקים שווים. לא ניתן יהיה לשנות את חלקי יחידי המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. 3. לא תותר הגשת הצעה על ידי מציע שהינו תאגיד (חברה בע"מ, שותפות רשומה או מוגבלת) אשר מצוי "בהקמה" נכון למועד הגשת ההצעה. 4. התמורה המוצעת לרכישת הנכס לא תפחת מסך של 155,000,000 ₪ (מאה וחמישים מיליון שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין. 5. הגשת כלל המסמכים המפורטים להלן, ובפרט ערבות אוטונומית כאמור במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף וכל התנאים המוקדמים להשתתפות בהליך זה ו/או מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן, עשויה שלא להיבחן כלל על ידי חברת הדואר או להידחות או להיפסל על הסף, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת הדואר.
הערות:בתאריך 15.11.2018 הועלו לאתר קבצי מדידה וריכוז שטחים הבנויים שנמדדו, באחריות המתעניין לוודא התאמה של היקף הבנוי והמדוד להיתרי הבנייה. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל 25.2.2019
איש קשר:לחברת אשד בטל' 03-5386666/8. פקס מס' 03-6341617 או לדוא"ל: Mecher.postil@eshed-m.co.il
ענף:מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: מכרז 146826.pdf ו  פרסום 75-18(2) פידיאף.pdf
טפסי עדכונים: תשריט מדידה בית המיון  פרסום 75-18 בערבית.pdf  מענה לשאלת הבהרה
טפסי תוספת: מצגת  146826 קובץ מענה לשאלות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר