שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 147965 הדפס   חזור >>
נושא:

מתן אשראי לפריסת תשלומים ללקוחות בנק הדואר

תאריך הזנה:01/11/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
08/01/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
200,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הינו תאגיד בנקאי בישראל בעל רישיון על פי חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א - 1981, או לחילופין, המציע הוא בעל רישיון מבטח ישראלי על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 או לחילופין, המציע הוא בעל רישיון סליקה בישראל של עסקאות בכרטיסי חיוב בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א – 1981 או לחילופין, למציע רישיון מורחב למתן אשראי בהיקף פעילות נרחב בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016. 2. בכל אחת מן השנים 2017 ו-2016 סיפק המציע שירותי ניכיון ו/או פריסת תשלומים של עסקאות בכרטיסי חיוב בהיקף כספי של לפחות מאה מיליון ש"ח בשנה (כולל מע"מ). 3. המציע סולק את כל סוגי כרטיסי האשראי המונפקים בישראל תחת המותגים ישראכרט, מסטרקארד ו-ויזה.
הערות:בתאריך 16.12.2018 הועלה קובץ שאלות / תשובות. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ל – 8.1.2019 , כמו כן המועד האחרון החדש להגשת השאלות 17.12.18.
איש קשר:רויטל מזרחי, מנהלת מדור כלכלה ופיננסים בבנק הדואר, באמצעות דוא"ל: revital_mi@postil.com. טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 02-6290422).
ענף:כללי
טפסי המכרז: מכרז 147965.pdf ו  חוזה 147965.pdf ו  אקסל 147965.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 74-18 בערבית.pdf  תשובות לשאלות מכרז מתן אשראי בנק הדואר.pdf  תשובות לשאלות למכרז 147965 (28.11.18).pdf  עדכון מיום 10.12.2018  קובץ שאלות תשובות
טפסי תוספת: מכרז 147965 הבהרות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר