שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 145615 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקת מלגזות דיזל ומלגזות חשמליות ומתן אחריות ותחזוקה

תאריך הזנה:10/10/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
06/11/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
75000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הינו מפיץ מורשה בישראל מטעם יצרן המלגזות המוצעות במכרז. 2. במהלך השנים 2015 עד 2017 סיפק המציע לצרכני קצה בישראל (משתמשים ולא מפיצי משנה), לפחות 6 מלגזות דיזל ו/או מלגזות חשמליות בעלות כושר הרמה שבין 5 (חמישה) טון ועד 8 (שמונה) טון. 3. מערכת ניהול האיכות של יצרן המלגזות המוצעות עומדת בדרישות התקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015. 4. המלגזות המוצעות בידי המציע עומדות בדרישות החובה המפורטות במפרטים הטכניים כפי שסומן כנספחים א'1 (מלגזת דיזל) ו-ב'1 (מלגזה חשמלית) לחוזה ההתקשרות. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:לתשומת ליבכם סכום הערבות הופחת ל- 75,000. המועד האחרון להגשת ההצעות 6.11.18
איש קשר:גדי טולדנו, מנהל רכב ותחבורה בדוא"ל: gadi@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872840).
ענף:כללי; אינטרנט; מכונות - כללי; תחבורה
טפסי המכרז: מכרז 145615.pdf ו  דפי נתונים טכניים למלגזה 7 טון דיזל 15.9.18.xlsx ו  דפי נתונים טכניים למלגזה 7 טון חשמלית 15.9.18.xlsx ו  מפרט טכני למלגזה 7 טון דיזל.pdf ו  מפרט טכני למלגזה 7 טון חשמלית.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 72-18 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מכרז 145615 - מלגזות - מענה לשאלות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר