שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 142781 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת הנכס ברחוב הרצל 42 בלוד

תאריך הזנה:09/10/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
05/11/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ מעוניינת למכור את זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש 3958 חלקה 210 בשטח של כ- 440 מ"ר, המצויים ברחוב הרצל 42 2. סיורי רשות בנכס ובסביבתו, יתקיימו ב 18/10/2018 , 25/10/2018 , 1/11/2018 כולם בשעה 15.00 3. לשם קבלת הסברים והבהרות באשר למכרז זה, רשאי המציע לפנות בכתב אל חב' אשד משאבי ניהול והנדסה בפקס. מס' 03-6341617 או לתיבת דוא"ל: Mecher.postil@eshed-m.co.il המייצגת את חברת הדואר במכירת הנכס. מענה לשאלות יתפרסם באתר האינטרנט של חברת הדואר, והמציעים יחשבו כמודעים למענה זה מרגע פרסומו. דרישת סף 1. במכרז רשאים להשתתף מציעים מהציבור ותאגידים המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. ככל והמציע מאוגד לפי חוקי מדינה שאינה מדינת ישראל, יש להמציא תעודה שוות ערך ממדינת מוצאו מתורגמת נוטריונית לעברית. 4. ככל והמציע ו/או מי מבעלי מניותיו "נתין זר", כהגדרת מונח זה ברשות מקרקעי ישראל, יהא עליו לפעול לקבלת אישור רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות המוכרת במקרקעין, והוא מתחייב לעשות כן ולמלא אחר כל התנאים שידרשו ממנו לצורך כך בעצמו על חשבונו ועל אחריותו והוא לא יבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד חברת הדואר בכל מקרה בו רשות מקרקעי ישראל תתנה ו/או תסרב להעביר את זכויותיה כאמור. 5. התמורה המוצעת לרכישת הנכס תהא לכל הפחות על סך של 2,300,000 ₪ (במילים: (שני מיליון ושלוש מאות אלף שקלים חדשים) בצרוף מע"מ כדין. הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף וכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז זה ו/או מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן, עשוי שלא להיבחן כלל על ידי המזמין ו/או להידחות / להיפסל על הסף, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. מועד הגשת הצעה ומקום הגשתה הצעה תוגש עד עד לא יאוחר מיום ב' 5.11.2018 בשעה 12:00 ההצעה על כל נספחיה, תימסר במעטפה אטומה וסגורה ותוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת בקומת הכניסה המרכזית של בנין הנהלת חברת דואר ישראל בע"מ ברחוב ההגנה 137, תל אביב (בסמוך לעמדת הביטחון).
הערות:בתאריך 1.11.18 הועלו לאתר שאלות הבהרה .
איש קשר:חברת אשד משאבי ניהול והנדסה - דרכי ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז
ענף:
טפסי המכרז: 142781.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 70-18 בערבית.pdf  הבהרות למכרז
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר