שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 146358 הדפס   חזור >>
נושא:

להשכרת נכס למיון דוורים באזור טבריה (אזור צומת פוריה וכפר תעשיות קדמת גליל)

תאריך הזנה:03/10/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
16/10/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. תנאי סף : הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1.1. זהות המציע - רשאים להשתתף במכרז מציעים פרטיים כמו גם תאגידים למיניהם. על המציעים להמציא מסמכים המעידים על היותם מנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. במקרה והמציע מאוגד לפי חוקי מדינה שאינה מדינת ישראל, יש להמציא תעודת התאגדות ממדינת המוצא מתורגמת נוטריונית לעברית וכן אישור עו"ד הבקיא בדיני אותה המדינה בדבר עמידת התאגיד בתנאי הסף. 1.2. המציע הנו בעל הזכויות הרשום של הנכס או הזכאי להירשם כבעל הזכויות בנכס במועד הגשת ההצעה. למען הסר ספק מובהר בזאת שמציע אשר אין לו הסכם מכר חתום בקשר עם הנכס המוצע אינו עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף קטן זה. 1.3. עמידת הנכס המוצע בתנאי המפרט הכללי המופיע כמסמך א'1 במסמכי המכרז. 1.4. הגשת ההצעה בהתאם להוראות סעיף 6 ו-7 במסמך א' – הוראות למציעים במסמכי המכרז. 1.5. הנכס יהיה זמין למסירת החזקה בו לחברת הדואר בתוך 3 חודשים ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז ( ללא ביצוע עבודות התאמה) ובמקרה שהמציע יבחר לבצע את העבודות ההתאמה , תוך 6 חודשים.
הערות:
איש קשר:מר איציק שירזי מתחום הנכסים של חברת הדואר בדוא"ל izaks@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: תיחום טבריה 1.jpg ו  מכרז 146358.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 64-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר