שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 146833 הדפס   חזור >>
נושא:

עבודות שיפוץ בדואר פתח תקוה

תאריך הזנה:02/10/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
23/10/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ובעל רישיון תקף בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט - 1969 בסיווג של ג'(1) 100 לפחות או א(1) 131 לפחות. 2. למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודה אחת לפחות בהיקף כספי ובאופי דומה לעבודות הנדרשות במכרז זה,במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז. 3. לעניין זה ההיקף הכספי של העבודות ישוערך על פי מדד תשומות הבניה הידוע במועד פתיחת ההצעות במכרז זה. 4. הניסיון הנדרש בסעיף זה מתייחס לעבודות שמועד תחילתן וגמר ביצוען היו במהלך שלוש השנים האחרונות כמפורט לעיל. 5. השתתפות חובה בסיור מציעים שיערך ב-15.10.2018 בשעה 14:30 בבית הדואר ברחוב הראשונים 13 בפתח תקוה. 6. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:עודכן פרוטוקול סיור קבלנים וחוזה 21/10/18
איש קשר:דוד לידני davidli@postil.com 054-2888760
ענף:בניה / שיפוצים
טפסי המכרז: מכרז 146833.pdf ו  דואר הראשונים פתח תקוה תכנית הריסה.pdf ו  דואר הראשונים פתח תקוה תכנית שיפוץ.pdf ו  דואר הראשונים פתח תקוה כתב כמויות.pdf ו  חוזה שיפוצים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 63-18 בערבית.pdf  פרוטוקול סיור קבלנים פתח תקוה.pdf  תשובות לשאלות מכרז שיפוץ פתח תקוה מס. 1.pdf  פרוטוקול סיור קבלנים-עדכון.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר