שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 147303 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת 2 נכסים למיון דוורים באזור ת"א והמרכז

תאריך הזנה:02/09/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
15/10/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
300,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1 נכס א': בעיר תל אביב –יפו, בשטח של 1,700 מ"ר, עם אפשרות לסטייה של עד 20%, בגבולות הגזרה הבאים עם התכנות לסטייה של עד 1.5 ק"מ:  מצפון : הירקון  מדרום דרך ההגנה / דרך סלמה  ממזרח נתיבי איילון מחלף ארלוזורוב לכיוון רחוב ערבי נחל דרך רחוב עלית הנוער לדרך השלום.  ממערב הים. 2. נכס ב': בשטח של 1,800 מ"ר, עם אפשרות לסטייה של עד 20%, בגבולות הגזרה הבאים עם התכנות לסטייה של עד 1.5 ק"מ:  בצפון – כביש 5.  בדרום – מחלף אלוף שדה / דרך השלום ממזרח .  ממערב – נתיבי איילון כביש 20 .  מזרח- כביש 4. 1. תנאי סף : הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1.1. זהות המציע - רשאים להשתתף במכרז מציעים פרטיים כמו גם תאגידים למיניהם. על המציעים להמציא מסמכים המעידים על היותם מנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. במקרה והמציע מאוגד לפי חוקי מדינה שאינה מדינת ישראל, יש להמציא תעודת התאגדות ממדינת המוצא מתורגמת נוטריונית לעברית וכן אישור עו"ד הבקיא בדיני אותה המדינה בדבר עמידת התאגיד בתנאי הסף. 1.2. המציע הנו בעל הזכויות הרשום של הנכס או הזכאי להירשם כבעל הזכויות בנכס במועד הגשת ההצעה. למען הסר ספק מובהר בזאת שמציע אשר אין לו הסכם מכר חתום בקשר עם הנכס המוצע אינו עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף קטן זה. 1.3. עמידת הנכס המוצע בתנאי המפרט הכללי המצ"ב כמסמך א'1 במסמכי המכרז. 1.4. הגשת ההצעה בהתאם להוראות סעיף 6 ו-7 במסמך א' – הוראות למציעים במסמכי המכרז. 1.5. נכס א' המוצע יהא פנוי מכל אדם וחפץ עד ולא יאוחר מיום 31.12.2018 ובאופן שלנכס קיים טופס 4, והוא עומד בדרישות המפרט הכללי שבמסמכי המכרז כמסמך א'1. על אף האמור חברת הדואר תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לדחות את המועד הנ"ל בתקופה של עד 90 ימים, ככל שביקש זאת המציע במסגרת הליך מכרז זה.
הערות:הגשת המכרז לתיבת המכרזים בלובי בית המיון בדרך ההגנה 137 בת"א . בתאריך 4.9.2018 עולו מסמכי מכרז מעודכנים.
איש קשר:יצחק שירזי, בדוא"ל izaks@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מסמכי מכרז מעודכנים 4.9.2018
טפסי עדכונים: פרסום 59-18 62-18 בערבית.PDF
טפסי תוספת: מפות תיחום
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר