שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 145847 הדפס   חזור >>
נושא:

מערך שינוע , פתיחה ומיון של שקי דואר , מערך מסועים למגשים ולהעברת חבילות Supply and installation of a system for handling/ opening and sorting of incoming mail bags, conveyors system for transfer of mail trays, and a conveyors system for the transfer of packages and large mail items

תאריך הזנה:16/08/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
09/10/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק והתקין המציע לפחות 3 (שלושה) מערכי מסועים ממונעים לשינוע/מיון חבילות/קרטונים/פריטים, במחסנים, מפעלים או בחקלאות, כאשר אורך כל מערך כאמור הינו 50 (חמישים) מטר לפחות. 2. למציע היה מחזור כספי בהיקף של לפחות 7,000,000 (שבעה מיליון) ש"ח לא כולל מע"מ, בכל אחת מן השנים 2016 ו- 2017. 3 המציע השתתף בכנס מציעים - 17.9.2018בשעה 10.30 בקריה הדוארית במודיעין , רחוב הרכס 21 Threshold conditions: This RFP is intended for bidders that cumulatively meet all the following threshold conditions: 1. During the last 3 (three) years that preceded the last date for submission of proposals for the tender the bidder supplied and installed at least 3 (three) motorized conveyors systems for handling/sorting packages/ cartons/ items in stores, factories, or in agriculture, where the length of every system as aforesaid is at least 50 (fifty) m. 2. The bidder had a financial turnover of at least NIS 7,000,000 (seven million) (not including VAT) in each of the years 2016 and 2017. 3. Mandatory participation in the bidders meeting that will take place on 17.9.2018 at 10.30 am at the entrance to the postal sorting center address – 21 Hareches St. , Modi'in. The tender will have an Additional competitive process as detailed in the tender documents. - The wording of the Bank guarantee will be as detailed in the tender documents. - The tenders can be downloaded from the website at: www.israelpost.co.il, In section "Tenders" of "Procurement tenders" at the bottom of the page. - Bidder must follow the updates and clarifications that will be published on the Israel post website until the last date for submission of bids. - Contact person - Amir Katrivas Chief Engineer, amirk@postil.com - The submission of bids will be up to the last date listed above, to the tender box located at the main entrance (lobby) in the company's management building, at 217 Jaffa Street, Jerusalem. - The Company does not undertake to accept the cheapest offer or any offer, and does not undertake to sing the contract with only one bidder. - In any case where there is a contradiction between the tender documents and the - contents of this notice, the provisions of the tender documents will appeal.
הערות:חל שינוי במועד כנס הספקים. המועד החדש הינו 17.9.2018 בשעה 10.30 Mandatory participation in the bidders meeting that will take place on 17.9 at 10.30.2018 בתאריך 4.10.2018 הועלה לאתר טופס להגשת הצעה מעודכן.
איש קשר:המהנדס הראשי - עמיר קטריוס - AMIRKֲ@POSTIL.COM
ענף:כללי; אחסון / גניזה; מכונות - כללי
טפסי המכרז: שרטוט ו  מסמכי מכרז ו  מפרט ו  חוזה ו  מתחם מיון  ו  כתב כמויות מעודכן
טפסי עדכונים: פרסום 56-18 בערבית.pdf  טופס להגשת הצעה מעודכן
טפסי תוספת: Agreement  Technical Requirment  Tender  Qunttities list
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר