שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 146041 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת זכויות בנכס בסימטת השור 898/6 באילת - בהליך שאינו מכרז

תאריך הזנה:29/07/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/08/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:שטח רשום 51.40 מ"ר בקומת קרקע (שטח לפי חוזה חכירה 60 מ"ר ) מחיר מינימום: 450,000 ש"ח בתוספת מע"מ ככל שיחול. הצעות לרכישת הזכויות בנכס יוגשו על-גבי "טופס הצעה" בצירוף הסכם המכר חתום וכן "ערבות הצעה". על המסמכים להיות חתומים ע"י המציע והכל בהתאם להוראות כפי שיתפרסמו מעת לעת. את המסמכים הנ"ל ניתן להוריד מאתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www/israelpost.co.il ("אתר האינטרנט"). הנכס יימכר במצבו AS IS ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו כל נתון משפטי, תכנוני, סטטוטורי, ביצועי, תפעולי, עסקי או אחר בנוגע לנכס לרבות שטחו המדויק, מצבו הפיסי ואפשרויות הניצול של הנכס ואת כל המגבלות והתנאים האחרים החלים על הנכס לרבות בנושאי רישום, רישוי, תכנון ובניה, היטלים, אגרות וכיו"ב, ואין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו זו. רשאים להגיש הצעות יחידים מהציבור ותאגידים המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. במקרה והמציע מאוגד לפי חוקי מדינה שאינה מדינת ישראל, יש להמציא תעודה שוות ערך ממדינת מוצאו מתורגמת נוטריונית לעברית על המציע לצרף כערבות הגשה, ערבות בנקאית אוטונומית מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בעלת רשיון מבטח ישראלי על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981, בנוסח המצורף לטופס ההצעה לרכישת הנכס, הכל בהתאם לנוסח הערבות המצ"ב, בסכומים הנקובים בעמודת "סכום ערבות ההליך" בטבלה דלעיל. הערבות תהא בתוקף עד ליום 31.12.2018 ותהא בלתי מותנית וניתנת לפירעון בכל עת במשך כל התקופה בה תהא בתוקף, וניתנת להארכה עפ"י דרישת חברת הדואר בלבד. שם הנערב על גבי הערבות יהיה שם המציע והערבות תהא לטובת חברת דואר ישראל בע"מ. במידה והצעה מוגשת בידי יותר ממציע אחד אפשר שהערבות תהא על שם אחד המציעים בלבד. הצעות שתוגשנה ללא ערבות כאמור, ושלא ערוכות בהתאם להוראות כאמור, יתכן ותיפסלנה על הסף. חברת דואר ישראל איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, כמו כן לא ישולמו דמי תיווך. חברת הדואר שומרת על זכותה לנהל משא ומתן על תנאי הסכם המכר ולמי מהמציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. מובהר בזאת שאין מדובר במסגרת הליך של מכרז וכן חוק חובת המכרזים אינו חל במקרה דנא. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמציעים וחברת דואר ישראל תהא רשאית לדחות את כל ההצעות או את חלקן ולקיים הליך של התמחרות, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי. על המציעים להתעדכן, מעת לעת, בתקופת פרסום הנכס הנ"ל למכירה, באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל טרם הגשת הצעתם ולבדוק אם פורסמו שאלות הבהרה ותשובות עליהן. כמו כן, על המציעים לצרף להצעתם מסמך שאלות הבהרה ככל ויתפרסם באתר חברת הדואר כאשר הוא חתום על ידי המציעים על התשובות, ככל שניתנו, ולצרפם למסמכי ההצעה. ניתן יהיה להגיש הצעות עד לא יאוחר מיום 28.8.2018 בשעה 12:00 (מועד סגירת קבלת הצעות") לדוא"ל limorba@postil.com הערבות הבנקאית המקורית תוגש ,עד המועד האחרון להגשת הצעות, לידי הגב' קרין ענקרי או ניקול צוברי בסניף הדואר ב"קניון האדום" רח' התמרים 2אילת. הודעה על אישור הגשת ההצעה תשלח אל דוא"ל של המציע. ככל ולא התקבלה הודעת בדבר אישור הגשת ההצעה כאמור באחריות המציע לפנות באמצעות הפרטים להלן לקבלת האישור כאמור. לקבלת פרטים נוספים וכן תיאום סיור בנכס, ניתן לפנות אל גב' אפרת אללי . שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל efrata@postil.com עד לא יאוחר מ 21.8.2018 בשעה 12:00.
הערות:הערבות המקורית תוגש עד המועד האחרון להגשת הצעות לגב' קרין ענקרי \ ניקול צוברי בסנ"ד בקניון האדום באילת או ללימור בן עמרם רחוב יפו 217 ירושלים קומה 4 - בניין ההנהלה בירושלים
איש קשר:אפרת אללי בדוא"ל: efrata@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: הצעה לרכישת זכויות באילת מס. 146041.pdf
טפסי עדכונים: הזמנה לציבור לקבלת הצעות לרכישת זכויות בנכס
טפסי תוספת: פרסום 53-18 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר