שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 145998 הדפס   חזור >>
נושא:

עריכת ביטוח בנקאי

תאריך הזנה:29/07/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
12/08/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:במכרז זה רשאים להשתתף אך ורק מציעים העונים בעצמם לכל התנאים הבאים: חברות ביטוח: 1. בעלי רישיון מבטח ישראלי על פי סעיף 15 (א) (1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (פיקוח על עסקי ביטוח), התשמ"א – 1981 לענפי הביטוח שלגביהם מוגשת הצעת המציע. 2. למציע הון עצמי בתאריך 31.12.2017 בסך 500 מיליון ש"ח לפחות. 3. המציע מקיים נכון לתאריך פרסום מכרז זה, את כל הדרישות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי הוראות הפיקוח על עסקי הביטוח בכל הקשור להלימת הון. סוכני ביטוח העומדים הדרישות להלן: 1. מעסיקים למעלה מ- 10 עובדים בישראל. 2. קשורים לברוקרים בינלאומיים המבטחים ביטוחים בנקאיים, והצעתם מוגשת בשם חברות ביטוח בינלאומיות בעלי דירוג A ומעלה מחברות הדירוג העולמיות ׁ(S&P, AM BEST, MOODY'S, FITCH) וכו'. המכרז כולל ניהול מו"מ
הערות:חלק ממסמכי המכרז יועברו רק למי שיחזיר אלינו הצהרת סודיות חתומה לדוא"ל: doritm@postil.com
איש קשר:
ענף:ביטוח / שמאות
טפסי המכרז: הצהרת סודיות למכרז ביטוח.pdf ו  מכרז 145998 ביטוח בנקאי.pdf ו  מפרט ביטוח בנקאי 145998.pdf ו  הצעת מחיר ביטוח בנקאי 145998.xlsx ו  תנאים כלליים ביטוח בנקאי.pdf
טפסי תוספת: פרסום 53-18 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר