שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 146062 הדפס   חזור >>
נושא:

ביטוח לכלי הרכב של חברת הדואר (כולל מו"מ)

תאריך הזנה:18/07/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
12/08/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:לחברות ביטוח: 1.בעלי רישיון מבטח ישראלי על פי סעיף 15(א)(1) לחוק שירותים פיננסים (הפיקוח על עסקי ביטוח), התשמ"א - 1981 לענף ביטוחי רכב. 2. המציע מקיים, נכון לתאריך 31.12.2017, את כל הדרישות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי הוראות הפיקוח על עסקי הביטוח בכל הקשור להלימת הון. לסוכני ביטוח מורשים: 3. רישיון סוכן ביטוח בר תוקף בענף ביטוחי הרכב. 4. למציע היה רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוחי הרכב במהלך כל 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 5. תיק ביטוח כלי רכב בהיקף פרמיות בסך 7 מיליון ש"ח לפחות בשנת הכספים 2017. 6. ניסיון בטיפול ב-2 ארגונים להם צי רכב של לפחות 500 כלי רכב לכל אחד במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 7. הצעתו מוגשת בשם חברת ביטוח המקיימת את התנאים המפורטים בסעיף 1.1-1.2 לעיל.
הערות:אשר סימן טוב, מנהל מחלקת שירותי רכב ארציים, באמצעות דוא"ל: ashers@postil.com
איש קשר:
ענף:ביטוח / שמאות
טפסי המכרז: 146062.pdf
טפסי עדכונים: 146062 נספח מחירים.xlsx
טפסי תוספת: מכרז 146062 - מצבת רכב כולל ערך רכבים מעל 15000 שח.xlsx  מכרז 146062 - נתוני עבר ביטוחי ביטוח חובה.pdf  מכרז 146062 - ניסיון תביעות צד ג ורכוש.pdf  מכרז 146062 - ביטוח רכב .msg  מכרז 146062 - ניסיון תביעות ביטוח חובה 2010-2013.pdf  פרסום 50-18 בערבית.pdf  מכרז 146062 - הבהרה בדבר יסיון התביעות.msg  FW הבהרות נוספות ביטוח רכב.msg  כתב כיסוי.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר