שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 145202 הדפס   חזור >>
נושא:

העברת מכונות המיון מירושלים, ת"א וחיפה למרכז הסחר המקוון במודיעין

תאריך הזנה:26/06/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
31/07/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
70,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. לרשות המציע ו/או בשליטתו ו/או בהפעלתו, נכון ליום הגשת ההצעה, לפחות 5 משאיות, שהמשקל הכולל המותר של כל אחת מהן הינו 10,000 ק"ג לפחות וכל אחת מהן משנת ייצור 2012 לפחות. 2. למשאיות כאמור בסעיף 1, רישיונות תקפים כנדרש בתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 ו/או על פי כל דין. 3. המציע מעסיק לפחות 5 עובדים בעלי רישיונות נהיגה תקפים כנדרש בתקנות התעבורה ו/או על פי כל דין, לכלי הרכב כמפורט בסעיף 1 לעיל. 4. למציע רישיון מוביל בתוקף בהתאם לנדרש על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997. 5. למציע רישיון עסק תקף למתן שירותי הובלות בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013. 6. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ביצע המציע העתקה של 3 מפעלים לפחות שבמסגרתה ביצע לפחות: אריזה של מכונות המפעל לצורך הובלה יבשתית, הנפת המכונות הארוזות והובלתן לאתר אחר. 7. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי הובלות. 8. השתתפות חובה בסיור מציעים שיערך ב- 4.7.2018 בשעה 11:0 בכניסה הראשית (לובי ) של בית המיון, בדרך ההגנה 137 בת"א במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-31/7/18
איש קשר:עמיר קטריוס, המהנדס הראשי באמצעות דוא"ל amirk@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276).
ענף:הסעות/ הובלות / סבלות
טפסי המכרז: חוזה הובלות 2018.pdf ו  145202 מעודכן.pdf ו  כתב כמויות מעודכן מיום 22.7.2018
טפסי עדכונים: פרסום 48-18 בערבית.pdf  פרסום 50-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר