שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 143784 הדפס   חזור >>
נושא:

במאגר יועצים לצרכי ולידציה (הליך שאינו מכרז)

תאריך הזנה:26/06/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
06/07/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:4.1 הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף המפורטות להלן: 4.1.1 ביצוע מינימום 20 עבודות ייעוץ בנושא רגולציה ו/או ולידציה ב – 5 שנים האחרונות 4.1.2 העסקת 3 יועצים לפחות בעלי רקע בתחום ולידציה 4.1.3 ביצוע מינימום 2 ביקורות בבתי מסחר בחו"ל 4.1.4 ניסיון בניהול אבטחת איכות בבית מסחר בארץ לפחות 3 שנים 4.1.5 בעל תעודות עורך מבדקים בכיר 4.1.6 ניסיון בליווי 7 ביקורות רגולטוריות לפחות 4.1.7 ניסיון של לפחות 6 שנים בתפקידי איכות בתעשיית התרופות 4.1.8 המציע הינו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת ההצעה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ז- 1976, המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 4.1.9 על המועמד לצרף תצהירים חתומים ומאומתים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ז- 1976, בנוסח המצ״ב כנספחים 3 ו-4. אם המועמד הינו תאגיד, יחתום על התצהירים אחד ממורשי החתימה במציע. 4.2 מובהר בזאת כי לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. 4.3 מובהר בזאת כי על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף שבסעיף 4.1 לעיל. חברת הדואר לא תייחס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע. חברת דואר ישראל בע"מ (להלן - "חברת הדואר") מזמינה בזה להגיש לה הצעות להיכלל במאגר יועצים לצרכי ולידציה לנושא שילוח תרופות. 1.2 על מנת להגיש מועמדות לרישום במאגר הספקים של החברה, יש למלא את הבקשה לרישום ספק ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס ולשלוח לדוא"ל mailbox_locked@postil.com עד לתאריך 6/07/18. בשעה 16:00.
הערות:הגשת ההצעה לדוא"ל : mailbox_locked@postil.com
איש קשר:משה בן מיכאל , מנהל משאבי אנוש מכרזים והשמה בדוא"ל: moshebm@postil.com
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מאגר יועצים לולידציה בנושא שילוח תרופות.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 46-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר