שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 143330 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי טיוב, ייעוץ, יישום וניהול שירותי תמיכה שוטפים למוצר Microsoft Scom

תאריך הזנה:17/06/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
31/07/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
25,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז סיפק המציע שירותי יישום וניהול למוצר Microsoft Scom ל- 2 גופים לפחות בישראל שלכל אחד מהם לפחות 300 שרתים וכל אחד מעסיק לפחות 400 עובדים. 2. המציע מעסיק לפחות 2 עובדים מקצועיים שלכל אחד מהם ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי יישום וניהול למוצר Microsoft Scom. 3. המציע הוא בעל הסמכה מחברת "מייקרוסופט" למתן שירותים בתחום ה- SCOM. 4. על המציע להציע מנהל שירותים מטעמו, שיהיה אחראי מטעמו לניהול ולביצוע השירותים נשוא המכרז, שהינו בעל ותק וניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביישום וניהול של מוצר ניטור ובקרה ארגוני. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:המועד האחרון להגשת השאלות נדחה לתאריך 31.7.18 שעה 12:00
איש קשר:מר דני הרטשטיין באמצעות דוא"ל: daniha@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 052-3699293).
ענף:מחשוב/ ענא; שרותי תמיכה ותחזוקה
טפסי המכרז: מכרז 143330.pdf ו  מפרט 143330.pdf ו  חוזה 143330.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 42-18 בערבית.pdf  פרסום 50-18 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מכרז 143330 - מענה לשאלות ודחיית המועד האחרון להגשת ההצעות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר