שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 144653 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס למרכז מיון ו/או חלוקת דואר באזור רחובות

תאריך הזנה:30/05/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/06/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:בשטח של כ- 900 מ"ר נטו, במיקום שיהא בטווח נסיעה של עד 3 ק"מ מתחום הגבולות המפורטים להלן: אפשרות א': ברחובות: מדרום - דרך הים, ממזרח - דרך גד פינשטיין, במערב - רח' אלי הורביץ, ובהמשכו רח' הר הצופים . אפשרות ב': באזור קרית עקרון: ממזרח – מצומת עקרון על כביש 411 כולל את שטחי המסחר ממזרח לכביש. מדרום – רח' חסן מלך מרוקו השני עד לצומת החלומות. במערב - כביש 40 בין צומת עקרון עד לצומת החלומות כולל אזור גבעת ברנר. חברת הדואר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא לנכון להתקשר בהסכם שכירות עם נכסים שימצאו בסטייה של עד 15% משטח הנכס. תקופת השכירות תהיה 10 שנים והיא תוארך מאליה ב-2 תקופות שכירות נוספות בנות 5 שנים כל אחת. רשאים להציע הצעות במסגרת המכרזים הן בעלי נכסים קיימים (אשר הינם בנויים ו/או אינם בנויים בהתאם למפרטים) וכן בעלי נכסים המעוניינים לבנות ולהקים על המקרקעין שבבעלותם נכס שיעמוד בדרישות הקבועות במכרזים, וזאת במועדים ובהתאם ללוח הזמנים המפורט במסמכי המכרזים. תנאי סף: 1. המציע הנו בעל הזכויות הרשום של הנכס או הזכאי להירשם כבעל הזכויות בנכס במועד הגשת ההצעה. המציע יצרף אישור מתאים בדבר היותו בעלים ו/או חוכר לדורות של הנכס ו/או הזכאי להירשם כבעלים ו/או כחוכר לדורות של הנכס. 2. למציע שהצעתו הינה בגין מבנה קיים במועד הגשת ההצעה, יהיה אישור מרשויות התכנון והבניה בדבר יעוד הנכס המוצע לשימוש המפורט במכרז או אישור בכתב מרשויות התכנון והבניה לבצע השימוש המפורט במכרז. 3. ככל שהנכס הנו מבנה שהמציע יבנה עבור חברת הדואר, המציע יפעל לקבלת כל האישורים ו/או ההיתרים הדרושים על פי דין, ובכלל זה אישור הרשויות ו/או כבאות אש וכיוצ"ב להקמת המבנה, ולשימוש הנדרש על ידי חברת הדואר, כך שיקבל היתר בניה לא יאוחר מחלוף 9 חודשים מהמועד בו אושרה הצעת המציע כזוכה במכרז בכפוף להארכות המפורטות בכתב ההתחייבות במסמכי המכרז. 4.. המציע מתחייב למסור לחברת הדואר את החזקה בנכס כאשר הוא עומד בדרישות החלק הכללי ופרק א' של המפרט הטכני . וועדת המכרזים רשאית על פי תנאי המכרז לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות. הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז, בגובה של 50,000 ₪ . את המכר ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il , לקבלת פרטים נוספים - יש לפנות לאיש הקשר שפרטיו רשומים במסמכי המכרזים. הגשת ההצעות תהיה עד ל- 20.6.2018, בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבניין חברת דואר ישראל, בבית המיון, בדרך ההגנה 137, תל אביב. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד. חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
הערות:בתאריך 14.6.2018 הועלה עדכון לאתר.
איש קשר:יצחק שירזי, ממ"ח הערכות והתקשרויות נדל"ן באמצעות פקס' מס' 02-6290443, או בדוא"ל izaks@postil.com.
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: 144653.pdf
טפסי עדכונים: עדכון מיום 14.6.2018  פרסום 38-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר