שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 144314 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס בנתניה

תאריך הזנה:16/05/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/06/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:חברת דואר ישראל בע"מ (להלן-חברת הדואר) מעוניינת לשכור, לתקופה של 10 שנים עם אופציה של עד 10 שנים נוספות לכל היותר, נכס בשטח של כ- 120 מ"ר נטו בנתניה ע"פ הגבולות שלהלן: בצפון – רח' שמחה ארליך, בדרום מערב – רחוב שד' בן גוריון, בדרום מזרח – רחוב פנחס לבון ושד' בן צבי, אשר ישמש כיחידת דואר (להלן: "הנכס"). השטח יוכל להיות קטן בעד 15% מהשטח המבוקש בהזמנה זו. תנאי סף : הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים:: - למציע אישור מרשויות התכנון והבניה בדבר יעוד הנכס המוצע והתאמתו לשימוש המפורט המכרז וזאת לא יאוחר ממועד הגשת ההצעות. - המציע מתחייב למסור את החזקה בנכס לחברת הדואר כאשר הנכס עומד בדרישות החלק הכללי ופרק א' של המפרט הטכני (נספח מס' 1). הנכס יהיה זמין למסירת החזקה בו לחברת הדואר לא יאוחר מ-3 חודשים מיום הגשת ההצעה. במקרה שעבודות ההתאמה תעשנה ע"י המשכיר יימסר הנכס לשוכר לא יאוחר מ-6חודשים מיום הגשת ההצעה. וועדת המכרזים רשאית על פי תנאי המכרז לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
הערות:הגשת ההצעות בת"א כמפורט במסמכי המכרז. תשומת לבכם כי בתאריך 19.6.2018 הועלה לאתר נוסח ערבות מכרז מתוקן
איש קשר:יצחק שירזי, ממ"ח הערכות והתקשרויות נדל"ן, באמצעות פקס' מס' 02-6290443, או בדוא"ל izaks@postil.com.
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: 144314.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 37-18 בערבית.pdf  נוסח ערבות מתוקן
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר