שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' השמת עובדים בכירים הדפס   חזור >>
נושא:

הקמת מאגר מציעים להשמת עובדים בכירים HEAD HUNTING

תאריך הזנה:16/05/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/05/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:נספח א2 כולל את ב2
תנאי סף:הקמת מאגר לחברות ייזום השמת עובדים בכירים HEAD HUNTING)) חברת דואר ישראל בע"מ (להלן - "חברת הדואר") מזמינה בזה להגיש לה מציעים העונים על מלוא דרישות הסף שלהלן, להגיש מועמדות להיכלל במאגר חברות/יועצים הד הנטינג. דרישות סף 1.1 הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף המפורטות להלן: 1. התמחות ב'הד הנטינג' בחמישה תחומים לפחות כגון: טכנולוגיה, פיתוח עסקי, כספים, מערכות מידע , משאבי אנוש, ביקורת, שיווק וכו.' יש לציין עד 5 תפקידים בתחומים המצוינים. 2. ניסיון מוכח ב'הד הנטינג' בהתמקדות בשכבת ההנהלה הבכירה ומשרות מקצועיות יחודיות כגון מנכ"ל, סמנכ"ל וכד' . יש לציין עד 4 דוגמאות בהשמת תפקידים בכירים. 3. ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בתחום איתור בכירים בישראל. 4. המלצות של 5 לקוחות , יתרון להמלצות של לקוחות חוזרים 5. רישיון תמ"ת קבלן כוח אדם/קבלן שירות 6. מתן שירותי איתור מועמדים ייזום לחמישה ארגונים עסקיים לפחות, אשר כוללים מאות עובדים ומחזור כספי של 50 מלש"ח ומעלה בעת מתן השירות. 7. המציע הינו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת ההצעה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ז- 1976, המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 8. על המועמד לצרף תצהירים חתומים ומאומתים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ז- 1976, בנוסח המצ״ב כנספחים 3 ו-4. אם המועמד הינו תאגיד, יחתום על התצהירים אחד ממורשי החתימה במציע. מובהר בזאת כי לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. על מנת להגיש מועמדות לרישום במאגר הספקים של החברה, יש למלא את הבקשה לרישום ספק ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס ולשלוח לדוא"ל mailbox_locked@postil.com עד לתאריך 24/05/18 בשעה 16:00.
הערות:
איש קשר:ענת זלכה , מנהל משאבי אנוש מכרזים והשמה בדוא"ל: anat_zilka@postil.com
ענף:כח אדם; יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מאגר מציעים להשמת בכירים הד הנטינג.pdf ו  נספח א2 מכרז השמת הכירים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 34-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר