שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' השכרת נכסים לציבור 5-2018 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכסים לציבור 5-2018

תאריך הזנה:15/05/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
30/05/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
תנאים כלליים:
תנאי סף:לוגו חברת דואר ישראל השכרת נכסים לציבור 1. חברת דואר ישראל בע"מ מעוניינת להשכיר את הנכסים הבאים: מס' כתובת שטח במ"ר ברוטו הערות 1. המלך ג'ורג' 60, תל אביב כ-197 לכל מטרה, בהתאם למפורט בחוזה לדוגמא. 2. ההסתדרות 36, חולון כ-210 מ"ר בקומה א' + כ- 210 בקומה ב' (כ-420 מ"ר בסה"כ) יעוד ציבורי. לכל מטרה בכפוף לקבלת היתר מהרשויות המוסמכות. 3. רוגוזין 7, אשדוד כ-525 עיקרי + כ-13 רחבת כניסה + כ-49 חדר מכונות + כ-182 חצר ליעוד ציבורי או לכל מטרה אחרת, בכפוף לקבלת היתרים ורישיונות מתאימים. 4. אחד העם 9 כלבו שלום, תל אביב כ-88 גלריה לכל מטרה. למעט עסק לממכר מזון או בעל מפגע רעש. 5. שער פלמר, חיפה כ-90 לכל מטרה. למעט עסק לממכר מזון. 2. המעוניינים לשכור נכס מהנכסים האמורים, יעבירו הצעה על גבי "טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז" לפקס שמספרו 02-6290514, עד לתאריך 30.5.2018 בשעה 12:00. 3. חברת הדואר נכונה לשלם דמי תיווך ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996. 4. דוגמת חוזה השכרה ו"טופס להגשת הצעה להשכרת נכס בפטור ממכרז" ניתן להוריד באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il. 5. לבירורים, ולתיאום סיור בנכסים המוצעים להשכרה ניתן לפנות לגב' אפרת אללי בדוא"ל efrata@postil.com 6. הנכסים יושכרו במצבם הנוכחי (AS IS) ועל המתעניינים לבדוק באופן עצמאי כל נתון משפטי, תכנוני, סטטוטורי, ביצועי, תפעולי, עסקי או אחר בנוגע לנכסים, הרלוונטיים, לצורך הגשת הצעה. 7. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמציעים וחברת דואר ישראל תהא רשאית לדחות את כל ההצעות או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הערות:
איש קשר:אפרת אללי , בדוא"ל efrata@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: חוזה אחד העם כלבו שלום תל אביב 5-18.pdf ו  חוזה דוגמא - ההסתדרות חולון 5-18.pdf ו  חוזה רוגוזין אשדוד 5-18.pdf ו  חוזה דוגמא - המלך גורג תל אביב 5-18.pdf ו  טופס להגשת הצעה בפטור - רוגוזין אשדוד 5-18.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 32 33 34 שנת 2018 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר