שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 142074 הדפס   חזור >>
נושא:

תחזוקת מעליות ברחבי הארץ

תאריך הזנה:12/04/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
01/05/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1.1.1 למציע רישיון תקף למתן שירות למעליות על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד - 1984. 1.1.2 לכל אזור לגביו מוגשת הצעתו, מעסיק המציע לפחות 2 עובדים בעלי תעודת מעליתן בתוקף מאת משרד העבודה והרווחה שלכל אחד מהם ותק של 5 שנים לפחות, ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתחום המעליות. 1.1.3 המציע עומד בדרישות התקן הבין - לאומי ISO 9001 (מערכת ניהול איכות) מהדורת שנת 2008 או שנת 2015 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בישראל. (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה – SGS). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:עמיר קטריוס - מהנדס החברה באמצעות דוא"ל: amirk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276).
ענף:מעליות
טפסי המכרז: 142074 מכרז.pdf ו  נספחים א ב פירוט מעליות והשרות הנדרש.pdf ו  142074 כתב כמויות.xls ו  חוזה 142074.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 27-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר