שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 142891 הדפס   חזור >>
נושא:

יועץ להסדרת תורים

תאריך הזנה:25/03/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/04/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שירותי ייעוץ בדבר אופן קביעת מדדים לזמני המתנה בתורים פרונטאליים לגוף המפעיל לפחות 50 נקודות למתן שירות ללקוחות. 2. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שירותי ייעוץ בטיוב ניהול תורים פרונטאליים ל-2 גופים לפחות שלכל אחד מהם לא פחות מ- 50 נקודות למתן שירות ללקוחות. 3. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שירותי ייעוץ בדבר אופן קביעת מדדים לזמני המתנה בתורים פרונטאליים לגוף אחד אשר במועד מתן השירותים סיפק שירותים לפחות ל- 500,000 איש בשנה. 4. המציע יציע לצורך מתן השירותים מנהל פרויקט שהינו בעל ותק וניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ בתחום קביעת מדדים לזמני המתנה בתור וטיוב משך המתנה בתור. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:
איש קשר:עו"ד אילן שפירא באמצעות דוא"ל elans@postil.com (טלפון לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8871495).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: חוזה יועץ תורים.pdf ו  מכרז יועץ תורים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 24-18 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר