שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 137080 הדפס   חזור >>
נושא:

הצבת מכונות לרכישת מוצרים בשימוש עצמי ביחידות הדואר

תאריך הזנה:25/03/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/04/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע מפעיל בארץ, מכוח בעלות ו/או זיכיון ו/או הרשאה ו/או שכירות, לפחות 100 מתקנים אוטומטיים לממכר מוצרים במהלך 12 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 2. למציע ו/או לקבלן מטעמו ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בהצבה ותחזוקה של מתקנים אוטומטיים לממכר מוצרים. 3. למכונה המוצעת יש אישור עמידה בתקן ישראלי 900 חלק 1 או תקן ישראלי אחר לבטיחות בחשמל ממכון התקנים או מגורם מסמיך אחר בישראל או תקן בינלאומי לבטיחות בחשמל שניתן בארץ ייצור המכונה. 4. המכונה המוצעת עומדת בכל הדרישות והנתונים הטכניים והתפעוליים המפורטים במפרט הטכני – נספח א' לחוזה (נספח 1). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:בתאריך 22.4.2018 הועלה לאתר קובץ שאלות ותשובות
איש קשר:מייקל קוסופסקי באמצעות פקס' מס': 076-8872752 או דוא"ל:Michaelk@postil.com (על המציע לברר קבלת הפקס' או הדוא"ל באמצעות טלפון מס': 076-8872752
ענף:כללי; מכונות - כללי; ציוד
טפסי המכרז: מכרז 137080.pdf ו  קובץ שאלות תשובות מיום 22.1.
טפסי עדכונים: פרסום 27-18 בערבית.pdf  פרסום 24-18 בערבית.PDF
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר