שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 142556 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי פרסום ומדיה (מכרז עם ניהול מו"מ)

תאריך הזנה:19/03/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
01/05/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
500,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:המועד האחרון להגשת הצעות נדחה. המועד החדש הינו 1.5.2018
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, במתן שירותי פרסום בכל אחד מערוצי הפרסום הבאים: טלוויזיה, רדיו, עיתונות ואינטרנט. 2. במהלך שנת 2017 טיפל המציע בתקציבי פרסום של לקוחות בהיקף כולל של לפחות 50 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) (מובהר כי בדיקתו של תנאי סף זה תיעשה על פי אישור רו"ח ולא על פי דו"ח יפעת). 3. במהלך שנת 2017 טיפל המציע בתקציב פרסום של 2 לקוחות (לפחות) שלכל אחד מהם היה היקף כספי של 10 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) לפחות (בדיקתו של תנאי סף זה תיעשה על פי אישור רו"ח ולא על פי דו"ח יפעת). 4. המציע מעסיק לפחות 25 עובדים שבין המציע ובינם שוררים יחסי עובד ומעביד ואשר הכשרתם המקצועית היא בתחומי הפרסום, השיווק ו/או הדיגיטל. 5. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שירותי פרסום לתאגיד פיננסי אחד לפחות במשך תקופה של 2 שנים לפחות. לעניין סעיף קטן זה - "תאגיד פיננסי" - תאגיד המעניק ללקוחות פרטיים שירותים באחד מהתחומים הבאים: בנקאות, ביטוח, אשראי או השקעות. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות: המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל 17.4.2018 בתאריך 12.4.2018 הועלה קובץ שאלות/תשובות המחייב את מגיש ההצעה. בתאריך 15.4.2018 הועלה עדכון נוסף. בתאריך 18.4.2018 הועלה מענה לשאלה שנשאלה.
איש קשר:הגב' לימור בן עמרם, מנהלת רכש באגף לוגיסטיקה, באמצעות דוא"ל limorba@postil.com (טלפון לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8875063).
ענף:פרסום / שיווק
טפסי המכרז: מכרז 142556.pdf ו  חוזה 142556.pdf ו  כתב כמויות באקסל ו  כתב כמויות באקסל
טפסי עדכונים: פרסום 23-18 בערבית.pdf  עדכון מיום 27.3.2018  142556.docx  עדכונים מיום 15.4.2018.docx  עדכון מיום 18.4.2018  הבהרה מיום 24.4.2018
טפסי תוספת: פרסום 27-18 בערבית.pdf  פרסום 28-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר