שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 141284 הדפס   חזור >>
נושא:

תכנון, אספקה והתקנה של תשתיות וכלי אבטחת מידע (להלן -"המערכות"), מתן שירותי תפעול ותחזוקה למערכות המותקנות בחברת הדואר ולמערכות שיסופקו ומתן שירותי ייעוץ (מכרז רב שלבי)

תאריך הזנה:26/02/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
15/05/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1.1.1 במהלך השנים 2012-2017 ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים של אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של תשתיות וכלי אבטחת מידע מבוססים חומרה ותוכנה, שכל אחד מהם (בנפרד) מקיים אחר הדרישות הבאות: 1.1.1.1 התשתיות וכלי אבטחת המידע שסופקו והותקנו במסגרת כל אחד מן הפרויקטים, סיפקו/מספקים שירותים ל- 500 משתמשים לפחות, הפרוסים ב- 10 אתרים לפחות. 1.1.1.2 העלות הכספית של אספקת התשתיות וכלי אבטחת המידע והתקנתם הייתה לפחות בשווי של 1.5 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) לפחות. 1.1.1.3 במסגרת כל פרויקט סיפק המציע שירותי תחזוקה עם SLA מוגדר במשך תקופה של שנה אחת לפחות. 1.1.2 נכון למועד הגשת ההצעה למכרז מספק המציע שירותי תחזוקה לפרויקט אחד לפחות מן הפרויקטים שפורטו על ידו במענה לדרישת הסף שבסעיף 1.1.1 לעיל. 1.1.3 המציע הינו ספק/שותף ברמת Gold/Platinum של חברות אבטחת המידע שלהלן: Cisco; Check Point; Rad ; Imperva ; Palo Alto; Trend Micro 1.1.4 המציע עומד בדרישות התקן הבין - לאומי ISO 9001 (מערכת ניהול איכות) מהדורת שנת 2008 או שנת 2015 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בישראל. 1.1.5 המציע עומד בדרישות התקן הבין - לאומי ISO 27001 (מערכת ניהול אבטחת מידע) ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בישראל. 1.1.6 על המציע להציע מנהל שירותים מטעמו שישמש כ- POC (להלן: "מנהל אתר") ויהיה אחראי מטעמו לניהול ולביצוע השירותים נשוא המכרז, העומד בכל הדרישות דלהלן: 1.1.6.1 בעל ותק וניסיון של 5 שנים לפחות בניהול פרויקטים וצוותי עבודה. 1.1.6.2 במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ניהל מנהל האתר המוצע, 2פרויקטים לפחות של תחזוקת מערכות מחשוב ו/או הטמעת טכנולוגיות מחשוב, שכל אחד מהם ארך לפחות 3 שנים ואחד מהם לפחות היה בהיקף של 500 משתמשים לפחות הפרוסים ב- 10 אתרים לפחות. 1.1.6.3 בעל הסמכה באחת מן ההסמכות הבאות - CISSP/ CCNA/ CCNP/ MCITP. 1.2 על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף שבסעיפים 1.1.5 - 1.1.1 לעיל. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 15.5.2018 בשעה 12:00
איש קשר:מר גידי גואל 054-2888110
ענף:יועצים / מחקרים; מחשוב/ ענא; שרותי תמיכה ותחזוקה; תקשורת
טפסי המכרז: 141284.xlsx ו  מפרט 141284.pdf ו  חוזה מוצרי אבטחת מידע.pdf
טפסי עדכונים: מכרז 141284 - תחזוקת ורכישת רכיבי אבטחת מידע.msg  פרסום 22-18 בערבית.pdf  מכרז 141284 - מעודכן ליום 18.4.18.pdf  פרסום 27-18 בערבית.pdf  שאלות הבהרה נוספות - מכרז 141284_.pdf
טפסי תוספת: מכרז 141284 - רכיבי אבטחת מידע - מענה לשאלות.pdf  מכרז 141284 - תחזוקה רכישת רכיבי אבטחת מידע.msg  מכרז 141284 - מענה לשאלות 1.5.18.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר