שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 3/2018 ע.ש.ר. הדפס   חזור >>
נושא:

ביטוח רפואי משלים לעובדי החברה

תאריך הזנה:07/02/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
13/03/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
200,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע הינו חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון בתוקף לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר לעסוק בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוז. 2. במהלך כל שלושת השנים האחרונות למציע יש לפחות 40 אלף מבוטחים בביטוחים רפואיים קבוצתיים מסוג הביטוח הרפואי נשוא מכרז זה, כאשר מתוכם לפחות 3 גופים המונים לא פחות מ- 5,000 מבוטחים בכל גוף.
הערות:15/2/18 - הועלו 2 קבצי מידע. 19/2/18 הועלה קובץ מבוטחים. המועד האחרון להצעות נדחה ל-8.3.18
איש קשר:ציון אליטוב, בטל': 02-6290030
ענף:ביטוח / שמאות; רווחה
טפסי המכרז: מכרז ביטוח בריאות לעובדי חברת הדואר.pdf ו  ביטוח בריאות עמותות הרווחה של עובדי דואר ישראל.xlsx ו  נספח ו - פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית.pdf ו  נספח ז - הסכם לביטוח בריאות קבוצתי.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 17-18 בערבית.pdf  דוח מידע לבעל פוליסה דואר ישראל 27.11.2017.pdf  נתוני רווחיות לדואר ישראל 20.10.2017.xlsx  קובץ מבוטחים לדואר ישראל 19.2.2018.xlsx  תשובות למכרז ביטוח בריאות 6-3-18.pdf  פוליסה לביטוח בריאות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר