שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' R.F.I. תוית יעד הדפס   חזור >>
נושא:

אודות תוית יעד לשק המשולבת עם רכיב RFID, לביצוע מעקב אחר העברת דואר

תאריך הזנה:29/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/02/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:new announcement 8.2.2018
תנאי סף:חברת הדואר מבקשת לקבל מידע לרכישת תויות יעד חד-פעמיות לשקים, המשולבות עם רכיבי RFID פאסיביים, לצורך ביצוע המעקב אחר שקי הדואר באמצעות קריאת תוויות יעד שיחוברו לשקי הדואר. חברת הדואר מבקשת לעשות שימוש ברכיבים פאסיביים הניתנים לשימוש מיידי ואשר הוכיחו עצמן ומיושמים בפועל בעולם לצורך מעקב וקבלת התראות. דגשים: • היקף הייצור נאמד במיליוני תוויות יעד בשנה, במגוון של כ- 15 צבעים, כולל 2 צבעים באותה התוית, המשלבת טכנולוגית ברקוד (מוטבעת על התווית). חוקיות מספרי הברקוד משתנה בין התוויות. • חברת הדואר מבקשת לבחון את האפשרויות של קבלת תווית מודפסת מראש או הדפסה עצמאית על גבי התווית הכוללת שיוך רכיב ה- RFID לתווית ביחידת הדואר. 1. המעוניינים להמציא את המידע בדבר התויות, מתבקשים להעביר לחברת הדואר כל מידע רלבנטי הנוגע לתוית המוצעת, מאפייניה וביצועיה, כמפורט באתר חברת הדואר. 2. בקשה זו מהווה שלב ראשוני של איסוף מידע ואינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ואין בה משום התחייבות של חברת הדואר להמשיך ולפעול בהליך רכש כלשהו של התוויות, לרבות אופן ההתקשרות ושיטת העבודה. 3. מענה לפנייה זו לא יהווה תנאי להשתתפות המכרז שייערך בעקבותיה, לא יקנה יתרון במכרז למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא יחייב את שיתופו במכרז או התקשרות עימו בכל דרך אחרת. 4. חברת הדואר אינה מתחייבת לפרסם בעתיד מכרז או לקיים הליך לרכישת תויות כאמור. כל התקשרות תהיה בהתאם להוראות כל דין. 5. יודגש כי בהליך המכרז/התחרות ככל שיתקיים בעתיד, חברת דואר ישראל תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות הכל לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה. 6. מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, חברת דואר ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי שיענה על מודעה זו בבקשה לקבלת מידע נוסף. להשלמת מידע בכתב או בע"פ ולבירורים ככל שיידרש וכן להאריך את המועד להגשת המענה שנקבע לעיל. 7. בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר אפרי עקביא, טלפון: 076-8873412, פקס': 076-8873412 או בדוא"ל: efraima@postil.com ובאתר חברת הדואר http://www.israelpost.co.il/mihrazim.nsf/logistics?openform 8. את המענה נא להעביר באמצעות פקס מס' 076-8873412 ולציין "תוית יעד שק RFID" עד ולא יאוחר מתאריך 14.2.2018, בשעה 12:00. המענה אמור לכלול התייחסות לכל הדרישות המנויות בסעיפים לעיל.
הערות:. watch: the right day for the responses is 14.2.2018
איש קשר:אפרי עקביא, טלפון: 076-8873412, פקס': 076-8873412 או בדוא"ל: efraima@postil.com
ענף:כללי; אלקטרוניקה; מחשוב/ ענא; מוצרי פלסטיק /גומי
טפסי המכרז: תמונת תוית יעד.jpg ו  RFI תויות מקודדות (2).pdf ו  Update-Targeted label for bag - advertising Request For Information 8.2.2018.pdf ו  Lable for bag-RFI-Israel Post Company - 包裹标签-射频干扰(RFI)-以色列邮政公司.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 11-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר