שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 140837 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקת מוצרי דלק

תאריך הזנה:23/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
13/02/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
500,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת רק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע הינו "חברת דלק" כהגדרתה בחוק משק הדלק (קידום התחרות), תשנ"ד - 1994 אשר רשומה במרשם חברות הדלק המתנהל על ידי מנהל הדלק, בהתאם להוראות סעיף 12 לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים), תשס"א - 2001. 2. למציע רשיון יצרן מאת המנהל בהתאם לחוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958. 3. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז באספקת דלק לכלי רכב באמצעות מערכת תדלוק ממוחשבת המאפשרת תדלוק, זיהוי, בקרה ודיווח על התדלוק (להלן - "המערכת"). 4. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדות לרשות המציע לפחות 120 (מאה ועשרים) תחנות תדלוק הנושאות את שם המציע (בין בבעלות המציע ובין בבעלות גורם אחר) ומספקות דלק באמצעות המערכת. 5. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדות לרשות המציע לפחות 15 תחנות תדלוק הנושאות את שם המציע (בין בבעלות המציע ובין בבעלות גורם אחר) ומספקות תוסף אוראה באמצעות משאבות. 6. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדות לרשות המציע לפחות 15 (חמש עשרה) תחנות שירות בהן ניתנים שירותי התקנה ותחזוקה למערכת. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 13.2.18
איש קשר:גדי טולדנו, מנהל רכב ותחבורה, בדוא"ל: gadit@postil.com (על המציע לברר את קבלת הדוא"ל בטלפון: 076-8872840 או באמצעות דוא"ל חוזר).
ענף:כללי; תחבורה
טפסי המכרז: 140837 מכרז.pdf ו  140837 חוזה.pdf ו  אספקת דלקים שמנים ותוספות - טופס הצעה כספית מתוקן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 9-18 בערבית.pdf  מכרז לאספקת דלקים ושמנים - שאלות הבהרה 1.pdf  מכרז לאספקת דלקים ושמנים - שאלות הבהרה 2.pdf
טפסי תוספת: פרסום 13-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר