שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מאגר יועצים לביקורת פנים הדפס   חזור >>
נושא:

מאגר יועצים לביקורת פנים

תאריך הזנה:22/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
01/02/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף המפורטות להלן: 1.1.1 עבור עולמות התוכן של סייבר ו/או ענן, למציע ניסיון מצטבר בכל עולם תוכן כדלקמן: (א) ביצוע של לפחות 1,500 שעות ביקורת ב-12 החודשים שהסתיימו ב-31/11/17 וביצוע מצטבר של לפחות 2,500 שעות בתקופה של 24 חודש שהסתיימה ב-31/11/17. (ב) ביצוע של לפחות 2 ביקורות, בהיקף של 400 שעות לפחות לכל ביקורת, בתקופה של 12 החודשים שהסתיימו ב-31/11/17. 1.1.2 עבור עולמות התוכן של ביקורת מערכות מידע, למציע ניסיון מצטבר כדלקמן: (א) ביצוע של לפחות 3,000 שעות ביקורת ב-12 החודשים שהסתיימו ב-31/11/17 וביצוע מצטבר של לפחות 6,000 שעות בתקופה של 24 חודש שהסתיימה ב-31/11/17. (ב) ביצוע של לפחות 4 ביקורות בהיקף של 400 שעות לפחות, לכל ביקורת, בתקופה של 24 החודשים שהסתיימו ב-31/11/17. 1.1.3 עבור עולמות התוכן של ביקורת כללית, למציע ניסיון מצטבר כדלקמן: (א) ביצוע של לפחות 7,500 שעות ביקורת ב-12 החודשים שהסתיימו ב-31/10/17 וביצוע מצטבר של לפחות 15,000 שעות בתקופה של 24 חודש שהסתיימה ב-31/11/17. (ב) ביצוע של לפחות 4 ביקורות בהיקף של 400 שעות לפחות, לכל ביקורת, בתקופה של 24 החודשים שהסתיימו ב-31/11/17.
הערות:
איש קשר:רו"ח ערן גרוברגר, בדוא"ל: erang@postil.com
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מאגר יועצים לביקורת פנים 3.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 8-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר