שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 132977 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת זכויות חכירה בנכס ברחוב גאולה 36 תל אביב-יפו הידוע גם כגוש 6915 חלקה 57 תתי חלקות 3 ו-4.

תאריך הזנה:07/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
20/02/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
600,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:רשאים להשתתף במכרז מציעים מהציבור ותאגידים המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. סיורי רשות בנכס ובסביבתו, יתקיימו בתאריך 25.1.2018 בשעה 11:00 וביום 7.2.18 בשעה 11:00 בנכס ברחוב גאולה 36 תל אביב.
הערות:המועד האחרון להגשת שאלות למכרז הנו 14.2.2018 בשעה 20.00
איש קשר:אפרת אללי מתחום הנכסים של חברת הדואר בדוא"ל efrata@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: מכרז 132977.pdf ו  חוזה חכירה תל אביב גאולה 36.pdf
טפסי עדכונים: עדכון מיום 16.1.18  נסח חלקה 57 תת חלקה 3  נסח חלקה 57 תת חלקה 4  צו בית משותף  עדכון מיום 18.1.2018  קובץ עדכונים
טפסי תוספת: פרסום 3-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר