שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' R.F.I. הגדלת הכנסות הדפס   חזור >>
נושא:

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא פעילויות מכירה להגדלת ההכנסות בסניפי הדואר

תאריך הזנה:01/01/2018 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
22/01/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל מעוניינת לקבל מידע מצד גורמים/חברות העוסקים בתחום השיווק להגדלת הכנסותיה בסניפי הדואר. 2. לדואר ישראל כ- 700 יחידות דואר הפרוסות בכל רחבי הארץ עם 100,000 לקוחות כל יום המבקרים בסניפים. שעות הפתיחה במאות יחידות דואר הוארכו בחלק מימי השבוע עד 20:00. במהלך 2017 דואר ישראל חילקה כ- 60 מיליון חבילות שהוזמנו מחו"ל. 3. דואר ישראל מעוניינת לנצל את הפריסה הרחבה של סניפי הדואר ואת הטראפיק העצום של לקוחות הפוקדים אותם להגדלת הכנסותיה. 4. החברה כאמור מעוניינת לקבל מידע שיאפשר לה לבחון את האפשרויות להגדלת המכירות בסניפים וזאת באמצעות גורמים בעלי ידע מקצועי וניסיון הפועלים בתחום השיווק והריטייל. 5. החברה מבקשת כי המידע יתייחס ככל הניתן להיבטים הבאים: א. הצבת נקודות שירות באתרי הדואר הפזורים ברחבי הארץ והמצויים ברשות המציע או ברשות קבלנ/י משנה מטעמו להצבה והתקנה של עמדות שירות לצורך מתן שירותים לציבור הרחב באמצעותן, תוך מענה לצרכי השוק. ב. "חנות בתוך חנות" - מתחם למכירת מוצר, שירות או מותג באופן נפרד ומובדל בתוך סניפי הדואר. ג. מכירת שטחי פרסום בסניפי הדואר. ד. כל פעילות עסקית רלוונטית אחרת. 6. יובהר כי הפעילות בסניפי הדואר תתופעל ותתוחזק באם נדרש, על חשבון ועל ידי המציע. 7. גורמים המעוניינים בכך, מתבקשים להעביר כל מידע רלוונטי תוך ציון פירוט כל השירותים המוצעים לפעילות בסניפי הדואר וכן מתודולוגיות הביצוע. 8. יש לציין פרוייקטים דומים שבוצעו ע"י המציעים, היקפם הכספי, מועדי הביצוע שיצביעו על ניסיונם ויכולותיהם של המציעים. 9. את כל המידע האמור יש לשלוח עד ליום 22.1.2018 באמצעות דוא"ל לכתובת michaelr@postil.com. 10. מוצהר ומודגש במפורש כי אין בפרסום מודעה זו יותר מאשר רצון בקבלת מידע ואין בכך לחייב את דואר ישראל בכל עניין שהוא. 11. מענה לפניה זו לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז ככל שייערך בעקבותיו ולא יקנה יתרון במכרז למי שנענה לפניה רק בשל היענותו ולא יחייב שיתופו במכרז או בהתקשרות עמו, בכל דרך אחרת. יודגש כי היה ויתקיים הליך מכרז או תחרות כלשהיא בעתיד תהיה דואר ישראל רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל עפ"י שיקול דעתה המקצועית ובהתאם לצרכיה. 12. דואר ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי שיענה על מודעה זו בבקשה לקבלת מידע נוסף, להשלמת מידע ולבירורים ככל שיידרש, לבקש לערוך מצגת וכמו כן להאריך את מועד מתן המענה שנקבע לעיל.
הערות:
איש קשר:
ענף:כללי; יועצים / מחקרים; פרסום / שיווק
טפסי המכרז: פרסום 1-18 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר