שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' שכירת נכס בקלאנסווה הדפס   חזור >>
נושא:

בקשה לקבלת הצעות לשכירת נכס בקלאנסווה

תאריך הזנה:28/12/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
10/01/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:בקשה לקבלת הצעות 1. חברת דואר ישראל בע"מ מבקשת לקבל הצעות לשכירות נכס בשטח של כ- 130 מ"ר נטו בישוב קלנסוואה ברדיוס של עד 600 מטר מסביב לכיכר המרכזית בעיר, וצריך להיות ממוקם על כבישי הכניסה הראשיים לעיר או על כביש ראשי אחר, אשר ישמש כסניף ומיון דואר. השטח יוכל להיות קטן בעד 15% מהשטח המבוקש בהזמנה זו. 2. על ההצעה לכלול פרטים לגבי מיקום הנכס, שטח הנכס, דמי שכירות מבוקשים לחודש וכל תשלום נוסף אם נדרש. 3. על המציע להציג אישור מרשויות התכנון והבניה בדבר יעוד הנכס המוצע והתאמתו לשימוש המפורט. 4. המעוניינים להציע הצעה לשכירות או רכישת הנכס יעבירו הודעה על כך בכתב לפקס שמספרו 02-6290514, לא יאוחר מתאריך 10.1.2018 בשעה 12.00 בצהריים. 5. לבירורים ולשאלות בדבר פנייה זו ניתן לפנות לדוא"ל IZAKS@postil.com . 6. חברת דואר ישראל בע"מ אינה משלמת דמי תיווך. 7. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
הערות:
איש קשר:IZAKS@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז:
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר