שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 140296 הדפס   חזור >>
נושא:

תכנון אדריכלי ופיקוח עליון - מכרז דו שלבי

תאריך הזנה:26/12/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
18/01/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
60,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. להלן תנאי הסף המעודכנים : הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בכל דרישות הסף הבאות במצטבר (לפי אחת משתי האפשרויות שלהלן): אפשרות א' 1. במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע המציע תכנון אדריכלי ופיקוח עליון על לפחות 2 (שתי) עבודות בניה ו/או שיפוצים של משרדים בתצורת אופן ספייס, כאשר ההיקף הכספי המצטבר של עבודות הבניה ו/או השיפוצים היה 6,000,000 (שישה מיליון) ש"ח לפחות (כולל מע"מ). 2. אם המציע הוא תאגיד: המציע מעסיק 5 (חמישה) אדריכלים לפחות הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 שלפחות אחד מהם בעל רישיון אדריכל רישוי בתוקף. אם המציע אינו תאגיד: המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, והוא מעסיק 4 (ארבעה) אדריכלים לפחות הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958, כשלפחות המציע או אחד מעובדיו בעל רישיון אדריכל רישוי בתוקף. 3. למציע ותק וניסיון של 5 (חמש) שנים ב- 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתכנון אדריכלי ופיקוח עליון על עבודות בניה ו/או שיפוצים במבני ציבור (מבני ציבור = מבנים המשמשים למשרדים או למתן שירותים לציבור ולא למגורים). אפשרות ב' 1. במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע המציע תכנון אדריכלי ופיקוח עליון על לפחות שתי (שתי) עבודות בניה ו/או שיפוצים של משרדים בתצורת אופן ספייס, כאשר ההיקף הכספי המצטבר של עבודות הבניה ו/או השיפוצים היה 20,000,000 (עשרים מיליון) ש"ח לפחות (כולל מע"מ). 2. אם המציע הוא תאגיד: א. המציע מעסיק 2 (שני) אדריכלים לפחות הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 שלפחות אחד מהם בעל רישיון אדריכל רישוי בתוקף. ב. המציע מעסיק לפחות 3 (שלושה) עובדים שהם: הנדסאים הרשומים במרשם ההנדסאים בתחום האדריכלות ו/או הנדסאים הרשומים במרשם ההנדסאים בתחום ההנדסה האזרחית (בנייה) ו/או מעצבי פנים שכל אחד מהם תכנן אחד מהפרויקטים העונים למפורט בסעיף 1 באפשרות ב'. אם המציע אינו תאגיד: א. המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, והוא מעסיק אדריכל אחד לפחות הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958, כשלפחות המציע או אחד מעובדיו בעל רישיון אדריכל רישוי בתוקף. ב. המציע מעסיק לפחות 3 (שלושה) עובדים שהם: הנדסאים הרשומים במרשם ההנדסאים בתחום האדריכלות ו/או הנדסאים הרשומים במרשם ההנדסאים בתחום ההנדסה האזרחית (בנייה) ו/או מעצבי פנים שכל אחד מהם תכנן פרויקט אחד לפחות העונה למפורט בסעיף 1 באפשרות ב'. 3. למציע ותק וניסיון של 5 (חמש) שנים ב- 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתכנון אדריכלי ופיקוח עליון על עבודות בניה ו/או שיפוצים במבני ציבור. בשל השינויים שנערכו במסמכי המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ה', 18.1.2018, עד השעה 12:00. הצעה, על נספחיה, תימסר במעטפה סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת בקומת הכניסה המרכזית של בנין הנהלת חברת דואר ישראל בע"מ ברחוב יפו 217, ירושלים (בסמוך לעמדת הביטחון). מסמכי המכרז המעודכנים מופיעים באתר האינטרנט של חברת הדואר.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-18/1/18 בשעה 12:00. פורסם קובץ הבהרות (10/1/18)
איש קשר:מר שמוליק בכר, תחום בינוי, אגף לוגיסטיקה בדואר אלקטרוני: shmulikb@postil.com(לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל יש לפנות לטלפון: 076-8875029/2773).
ענף:הנדסה / אדריכלות
טפסי המכרז: חוזה 140296.pdf ו  140296 מכרז מעודכן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 62-17 בערבית.pdf  מכרז תכנון אדריכלי 140296 הבהרות 1.pdf  פרסום 4-18 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מכרז 140296 - מסמך הבהרות 2.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר