שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 139437 הדפס   חזור >>
נושא:

ביצוע סקר סיכונים ויעוץ לניהול סיכונים – מכרז דו שלבי עם מיון מוקדם

תאריך הזנה:14/12/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/01/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
35,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, במתן ייעוץ לניהול סיכונים וביצוע סקרי סיכונים. 2. במהלך 6 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ערך המציע סקר סיכונים אחד לפחות, עבור בנק מסחרי בישראל או חברה ממשלתית שמחזור עסקיה השנתי היה במועד עריכת הסקר 1 מיליארד ש"ח לפחות. 3. במהלך 6 (שש) השנים שקדמו למועד פרסום המכרז ביצע המציע לפחות פרויקט אחד של ייעוץ בנושא חוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000 (להלן - "חוק איסור הלבנת הון") או בנושא מניעת מעילות והונאות לבנק מסחרי או לחברה ממשלתית. 4. המציע מעסיק לפחות 10 עובדים בתחום ניהול סיכונים וייעוץ לסיכונים. 5. למציע אין ניגוד עניינים בכל הנוגע למתן השירותים כתוצאה מעיסוק אחר שלו. 6. המציע יציע לצורך מתן השירותים מנהל שירותים אשר יהיה האחראי לביצוע השירותים ואשר ישמש כאיש הקשר מטעמו לצורך ביצוע השירותים. על מנהל השירותים המוצע לעמוד בדרישות הבאות: 6.1. בעל רישיון רואה חשבון תקף על פי חוק רואי החשבון, תשט"ו - 1955. 6.2. בעל 5 שנות ניסיון לפחות בניהול פרויקטים וצוותי עבודה. 6.3. בעל ניסיון של 4 שנים לפחות בביצוע סקרי סיכונים ו/או סקרי מעילות והונאות ו/או ייעוץ בנושא חוק איסור הלבנת הון. 6.4. בעל ניסיון בביצוע סקר סיכונים אחד לפחות בבנק מסחרי בישראל או בחברה ממשלתית. 7. הצוות המוצע למתן השירותים יכלול: 7.1. לפחות חמישה אנשים מלבד מנהל השירותים, בהם: 7.1.1. ארבעה בעלי רישיון רואה חשבון בישראל או בעלי תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות (ראיית חשבון), הנדסת תעשייה וניהול ("תואר אקדמי" - תואר ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך); 7.1.2. עורך דין מוסמך (חבר בלשכת עורכי הדין). 8. על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף שבסעיפים 1-5 דלעיל. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע. 9. הצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר ראובן מרדכי, מנהל תחום גביה ומנהל הסיכונים, באמצעות דוא"ל reuven_mordehai@postil.com (טלפון לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8872972).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז 139437.pdf ו  חוזה 139437.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 58-17 בערבית.pdf
טפסי תוספת: שאלות ספקים ותשובות הדואר בנושא מכרז סקר סיכונים 2017- דצמבר 2017.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר