שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' קול קורא - לוקרים הדפס   חזור >>
נושא:

קול קורא – שכירת לוקרים למסירת דברי דואר

תאריך הזנה:10/12/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/01/2018
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:קול קורא – שכירת לוקרים למסירת דברי דואר חברת דואר ישראל בע"מ (להלן - "חברת הדואר") מזמינה גופים עסקיים העוסקים בתחום הסחר המקוון, המציעים ללקוחות פרטיים שירותים קמעונאיים בתחומים שונים, להגיש לה הצעות לשימוש בתאים במכונות לחלוקת דברי דואר במקומות שונים בארץ. 1. דרישות הסף להשכרת הלוקרים. 1. המציע מפעיל בארץ, מכוח בעלות ו/או זיכיון ו/או הרשאה ו/או שכירות ארוכת טווח לפחות 80 מכונות אוטומטיות למסירת חבילות כך שבכל מכונה אוטומטית לפחות 30 תאים. 2. יצרן המכונות המוצעות יצר לפחות 500 מכונות למסירת חבילות אשר נמצאות בשוק ופועלות באופן מלא לפחות ב-3 השנים האחרונות. 2. אופן הגשת מענה לפניה 2.1. מענה לקול קורא זה יש להגיש, עד ולא יאוחר מיום 19.12.2017 בשעה 12:00 בצירוף כל המסמכים המצורפים לקול קורא זה כשהם מלאים וחתומים כנדרש, באמצעות דוא"ל שיישלח לתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה: limorba@postil.com. יש לוודא קבלת המייל בטלפון 054-2888986. 2.2. פניה שתגיע לאחר המועד הנקוב לעיל תידחה על הסף ולא תובא לדיון. 3. לוח זמנים ותקופת הפעילות ההסכם ייחתם לשנה אחת עם אופציה של הדואר ל-4 הארכות של שנה כל אחת. 4. מובהר בזה כי חברת הדואר רשאית שלא לבחור בכל הצעה שהיא במסגרת קול קורא זה וכי חברת הדואר אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו בהליך, ובלי לגרוע מכלליות האמור גם בשל אי בחירה בהצעתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים ישאו בהוצאות ההשתתפות בהליך והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת חברת הדואר בגין הוצאות אלה. 5. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il/. באתר יפורסמו עדכונים/שינויים ככל שיהיו, ובאחריות המציעים להתעדכן בהם.
הערות: הגשה: באמצעות דוא"ל שיישלח לתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה: limorba@postil.com. יש לוודא קבלת המייל בטלפון 054-2888986.
איש קשר:באמצעות דוא"ל שיישלח לתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה: limorba@postil.com. יש לוודא קבלת המייל בטלפון 054-2888986.
ענף:כללי; אחסון / גניזה; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: הסכם קול קורא.pdf ו  קול קורא שכירת לוקרים מעודכן.doc
טפסי עדכונים: עדכון מיום 18.12.2017  הבהרה
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר