שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 138387 הדפס   חזור >>
נושא:

תכנון אדריכלי מכרז דו שלבי

תאריך הזנה:05/12/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/12/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
60,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. אם המציע הוא תאגיד: המציע מעסיק 5 עובדים לפחות הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 ובעלי רישיון אדריכל רישוי בתוקף. אם המציע אינו תאגיד: המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, ובעל רישיון אדריכל רישוי בתוקף והוא מעסיק 4 עובדים לפחות הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורה בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958 ובעלי רישיון אדריכל רישוי בתוקף. 2. למציע ותק וניסיון של 5 שנים ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתכנון אדריכלי ופיקוח עליון על עבודות בניה ו/או שיפוצים במבני ציבור (מבני ציבור = מבנים המשמשים למשרדים או למתן שירותים לציבור ולא למגורים). 3. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע המציע תכנון אדריכלי ופיקוח עליון על לפחות 3 עבודות בניה ו/או שיפוצים של משרדים בתצורת אופן ספייס, כאשר ההיקף הכספי של כל אחת מעבודות הבניה ו/או השיפוצים היה 10 מיליון ש"ח לפחות (כולל מע"מ).
הערות:שימו לב: מועד תוקף הערבות עודכן ל-19.3.2018
איש קשר:מר שמוליק בכר, תחום בינוי, אגף לוגיסטיקהבדואר אלקטרוני: shmulikb@postil.com(לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל יש לפנות לטלפון: 076-8875029/2773).
ענף:הנדסה / אדריכלות
טפסי המכרז: חוזה 138387.pdf ו  מכרז 138387 מתוקן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 52-17 בערבית.pdf
טפסי תוספת: קריה דוארית מכרז לאדריכל הבהרות_1.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר