שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 138937 הדפס   חזור >>
נושא:

ניקיון יחידות הדואר במרחב חיפה והצפון

תאריך הזנה:05/12/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/12/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
150,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע רישיון קבלן שירות תקף בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו - 1996. 2. למציע היה מחזור כספי שנתי בסך של לפחות 1.5 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים 2015 ו- 2016. 3. למציע ותק וניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה במתן שירותי ניקיון. 4. המציע העסיק בכל חודש החל מחודש נובמבר 2016 (כולל) ועד לחודש אוקטובר 2017 (כולל) לפחות 25 עובדים במתן שירותי ניקיון 5. במהלך 3 השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, סיפק המציע שירותי ניקיון בו זמנית ל- 10 מתקנים לפחות במשך תקופה של שנה אחת לפחות. 6. המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976, לא הורשעו ביותר מ-2 עברות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום ו/או בגין הפרת הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, חלפו 3 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 7. ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר מ- 6 (שש) הפרות המהוות עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011. לעניין דרישת סף זו יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. 8. המציע המציא תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הזיקה אליו ("בעל זיקה" - כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים) בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר זיו גולדשטיין, מנהל מחלקת רכש באגף לוגיסטיקה באמצעות דוא"ל zivg@postil.com (על המציע לברר קבלת הדוא"ל באמצעות טלפון מס': 076-8872782).
ענף:ניקיון / אחזקה
טפסי המכרז: חוזה 138937.pdf ו  138937.xlsx ו  מכרז 138937 מתוקן.pdf ו  מפרט 138937.pdf
טפסי עדכונים: רשימת כתובות בתי דואר בצפון.pdf  ניקיון צפון שטחי היחידות השונות.xlsx
טפסי תוספת: פרסום 52-17 בערבית.pdf  מכרז 138937 - ניקיון יחידות הדואר בצפון - טבלת כמות עובדים ביחידות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר