שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 138738 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת כלי רכב משומשים של חברת הדואר (מכרז דו שלבי)

תאריך הזנה:05/12/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/12/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות, ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי מכירת כלי רכב משומשים לגופים וארגונים עסקיים. 2. במהלך כל אחת מן השנים 2015 ו- 2016 נמכרו באמצעות המציע כלי רכב משומשים (בין כלי רכב שהיה רשום כבעליהם ובין כלי רכב שלא היה רשום כבעליהם) בהיקף של לפחות 500 כלי רכב בשנה ומתוכם לפחות 100 כלי רכב של לקוח אחד בכל שנה. 3. ברשות המציע מקום מתאים ומגודר להעמדת כלי הרכב המוצעים למכירה בשטח של 1,500 מ"ר לפחות (גודל השטח נטו - היינו, לא כולל משרדים, מחסנים, שטחי שירות וכדו'). 4. למציע רישיון עסק בתוקף בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג - 2013. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר גדי טולדנו, מנהל רכב ותחבורה, באמצעות דוא"ל: liorc@postil.com לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 02-6290840).
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: מכרז 138738.pdf ו  חוזה 138738.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 52-17 בערבית.pdf
טפסי תוספת: 138738 שאלות ותשובות.pdf  138738מצבת כלי רכב.pdf  מצבת כלי רכב - פריסה ארצית138738.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר