שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 137773 הדפס   חזור >>
נושא:

ניקיון פנימי וחיצוני למכוניות החברה ברחבי הארץ

תאריך הזנה:07/11/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/11/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
75,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע מערכת ממוחשבת המאפשרת מתן שירותי רחיצת כלי רכב רק לכלי רכב מורשים באמצעות התקן זיהוי או באמצעות צילום לוחית הרישוי של הרכב (להלן - "המערכת"). 2. המציע סיפק במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בעצמו ו/או באמצעות התקשרות עם תחנות רחיצה, שירותי רחיצת כלי רכב באמצעות המערכת ל- 2 ציי כלי רכב לפחות, המונים כל אחד לפחות 200 כלי רכב. 3. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, מספק המציע, בין בעצמו ובין באמצעות קבלני משנה, את השירותים בתחנות לרחיצת כלי רכב בהן מותקנת המערכת, הפרושות ב- 25 יישובים ברחבי הארץ שביניהם לפחות בערים: ירושלים, חיפה, אשקלון, באר שבע ותל אביב. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה בשבוע ליום 28.11.17 בשעה 12:00. פורסמו תשובות לשאלות (15/11/17)
איש קשר:ליאור כהן, בדוא"ל: liorc@postil.com, לוודא קבלת הדוא"ל: 026290832
ענף:ניקיון / אחזקה; תחבורה
טפסי המכרז: מכרז 137773 מתוקן.pdf ו  חוזה 137773 מתוקן.pdf ו  שאלות ותשובות מכרז רחיצת רכבים.pdf ו  שאלות ותשובות 2 למכרז נקיון מכוניות.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 47-17 כללי בערבית.pdf  פרסום 50-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר